مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر و ادب‍ی‍ات‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌، ۱۳۰۷- ۱۳۵۹
س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌، ۱۳۰۷- ۱۳۵۹ - ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ن‍ق‍اش‍ی‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
ای‍ران‌ -ع‍ک‍س‍ه‍ا
 
پدیدآور:
زی‍پ‍ول‍ی‌، ری‍ک‍اردو
س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌
 
ناشر:
زب‍ان‍ک‍ده‌
ف‍رزان‌ روز
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ طه‍وری‌
ن‍ش‍ر م‍ح‍م‍د
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ طه‍وری‌؛ ب‍ه‍زاد
ادی‍س‍ون‌
رزی‍ن‌،ن‍گ‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
س‍روش‌
س‍خ‍ن‌
آن‍ج‍ل‍و پ‍ون‍ت‍ک‍ورب‍ول‍ی‌
م‍رواری‍د
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ب‍ه‌ ن‍گ‍ار؛ ن‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
سهراب سپهری :شاعر -نقاش
سپهری ، سهراب ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۸-۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۷۵۹‬,‭۹۵۵‬,‭‌س۳۲۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راز گل سرخ :نقد و گزیده شعرهای سهراب سپهری
سپهری ، سهراب ؛  تهران به نگار؛ نگاه   ، ۱۳۷۵-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹‌ه،/‌ب‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
باغی در صدا، ایران ۱۳۵۱-۱۳۷۳
زیپولی ، ریکاردو ؛  آنجلو پونتکوربولی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۲۲۲‬,‭ز۸۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نقاشیها و طرحهای سهراب سپهری
سپهری ، سهراب ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۱-۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۷۵۹‬,‭۹۵۵‬,‭‌س۳۲۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اطاق آبی به همراه دو نوشته دیگر
سپهری ، سهراب ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۹-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۳۶۲‬,‭‌س۳۲۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هشت کتاب :مرگ رنگ ، زندگی خواب ها، آوار آفتاب ، شرق اندوه ، صدای پای آب ، مسافر، حجم سبز، ما هیچ ، ما نگاه
سپهری ، سهراب ؛  تهران کتابخانه طهوری ؛ بهزاد   ، ۱۳۷۵-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
منتخب اشعار سهراب سپهری
سپهری ، سهراب ؛  تهران کتابخانه طهوری   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س ۳۲۹ ‌م‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
عاشق همیشه تنهاست :دفتری از ترجمه انگلیسی و اصل فارسی شعرهای برگزیده شاعر
سپهری ، سهراب ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
صدای پای آب
سپهری ، سهراب ؛  تهران زبانکده   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چینی نازک تنهایی
سپهری ، سهراب ؛  تهران نشر محمد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹/‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هنوز در سفرم :شعرها و یادداشت های منتشر نشده از سهراب سپهری همراه با نوشته ها و تصاویر تازه تر در چاپ جدید
سپهری ، سهراب ؛  تهران فرزان روز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۳۶۲‬,‭‌س۳۲۹،/‌ب‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
برهنه با زمین :گزین گویه های سهراب سپهری
سپهری ، سهراب ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۸۳-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹آ،/‌مد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ایی ازاشعارسهراب سپهری
سپهری ، سهراب ؛  تهران رزین ،نگارستان کتاب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س ۳۲۹ ‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
صدای پای آب .انگلیسی - فارسی :گزیده اشعار
سپهری ، سهراب ؛  تهران زبانکده   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹‌صد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مسافر /ما هیچ ، ما نگاه
سپهری ، سهراب ؛  تهران زبانکده   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حجم سبز
سپهری ، سهراب ؛  تهران ادیسون   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹‌ح‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شرق اندوه
سپهری ، سهراب ؛  تهران ادیسون   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹‌شر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرگ رنگ
سپهری ، سهراب ؛  تهران ادیسون   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹‌مر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ما هیچ ، ما نگاه
سپهری ، سهراب ؛  تهران ادیسون   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹‌م‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آوار آفتاب
سپهری ، سهراب ؛  تهران ادیسون   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹آو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2