مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ن‍دوز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‌ زاده‌، ق‍اس‍م‌
ک‍راف‍ورد، ش‍ارون‌
ل‍واس‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ت‍وس‍ل‍ی‌، ج‍واد
م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌
ک‍س‍ل‌، پ‍ل‌
س‍ی‍ل‍ب‍ر ش‍ات‍س‌، آب‍راه‍ام‌
ن‍ل‍س‍ون‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
م‍ی‍ن‍اس‍ی‌، م‍ارک‌
آن‍دردال‌، ب‍رای‍ان‌
 
ناشر:
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
طاه‍ری‍ان‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ ام‍ی‍رب‍ه‍ادر، ب‍ه‍ادران‌
ن‍اق‍وس‌
ارس‌ رای‍ان‍ه‌
ن‍ش‍ر آب‍ت‍ی‍ن‌
ص‍ب‍ا واژه‌
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای عامل ( مقدماتی )=smetsys gnitarepo ksiD yrtnemelE
لواسانی ، محمدتقی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۴۴۶۹‬,‭‌ل۶۹۳‌س‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز ویندوز ۹۸ در بیست و یک روز
کسل ، پل ؛  تهران نشر آبتین   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۹۴س‌/۴۴۶۹‬,‭‌ک۵۵۲‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام ویندوز۹۸
آندردال ، برایان ؛  تهران مرکز فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۴۳‬,‭آ۸۴۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ 59 swodniW ویندوز۹۵ ] پیشرفته
میناسی ، مارک ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۴۳‬,‭‌م۹۸۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از[ 89 swodniW ویندوز۹۸]
کرافورد، شارون ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۹و/۴۶۶۹‬,‭‌ک۴۲۱‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز سیستم عامل [ 89 ,59 ,1.3 swodniW ویندوز۳/۱ ،۹۵ ،۹۸]
حسن زاده ، قاسم ؛  تهران مجتمع آموزشی امیربهادر، بهادران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۹و/۴۴۶۹‬,‭‌ح۵۲۶‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و اصول طراحی سیستم های عامل
سیلبر شاتس ، آبراهام ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۴۴۶۹‬,‭‌س۹۵۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز گام به گام [ px swodniWویندوز ایکس پی ]
تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۹و/۴۴۶۹‬,‭‌خ۸۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ 4 TN swodniW ویندوز ان .تی .چهار]
نلسون ، استیون ؛  تهران ارس رایانه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۴۳‬,‭‌ن ۶۳۸ ‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عملی ویندوز 0002- 89: صد[ ۱۰۰ ]درس در صد[ ۱۰۰ ]دقیقه
توسلی ، جواد ؛  تهران صبا واژه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۴۳‬,‭‌ت۸۳۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام ویندوز ۷
مک فدریز، پل ؛  تهران طاهریان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۴۴۶۹‬,‭‌م۷۳۹آ‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک