مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍ن‍م‍ا -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍وی‌طب‍اطب‍ائ‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ع‍ادل‌، ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن‌
ض‍اب‍طی‌ ج‍ه‍رم‍ی‌، اح‍م‍د
گ‍ان‍ف‌، ک‍ارا
طب‍ی‍ع‍ت‌ ش‍ن‍اس‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
ق‍ب‍ل‍ه‌ اول‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍گ‍ون‍د
پ‍ره‍ام‌
ه‍دف‌
ن‍ش‍ر ب‍ی‍گ‍ون‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
صهیونیسم و سینما
طبیعت شناس ، سعید ؛  تهران قبله اول   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۰۹۰۹۳‬,‭ط۴۸۱‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سینما، سیاست ، تجارت
گانف ، کارا ؛  نشر بیگوند   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۰۹۰۹۳‬,‭‌گ۱۹۶‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ایدئولوژی سیاسی و نیروی تبلیغاتی در سینما
علوی طباطبائی ، ابوالحسن ؛  تهران پرهام   ،
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۶‬,‭‌ع۸۳۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فاشیزم در سینما
عادل ، شهاب الدین ؛  تهران هدف   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۰۹۰۹۳‬,‭‌ع۱۴۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سینمای سیاسی کشورهای جهان سوم
ضابطی جهرمی ، احمد ؛  تهران موسسه چاپ و نشر بیگوند   ،
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۱۷۲۴،/۴۳۰۹‬,‭‌ض۱۳‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک