مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ی‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍ر، ۸۴۹ - ۹۱۱ ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍اف‍ظان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍ف‍س‍ران‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ق‍رآن‌ -ش‍ان‌ ن‍زول‌
ق‍رآن‌ -اع‍ج‍از
ت‍ف‍اس‍ی‍ر اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ن‍ح‍و
زن‍اش‍وی‍ی‌( اس‍لام‌)
ق‍رآن‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ ادب‍ی‌
اح‍ادی‍ث‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌
اب‍ن‌ م‍ال‍ک‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۶۷۲-۶۰۰ ق‌ .ال‍ف‍ی‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
دع‍اه‍ا
ذک‍ر
خ‍ل‍ف‍ای‌ راش‍دی‍ن‌ -ت‍اری‍خ‌
خ‍لاف‍ت‌
 
پدیدآور:
ج‍م‍ل‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ب‍ن‌ ع‍م‍ر
س‍ی‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍ر، ۸۴۹ - ۹۱۱ ق‌
اب‍ن‌ م‍ال‍ک‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۶۷۲-۶۰۰ ق‌
ب‍ن‍اءی‍زدی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌،- ۱۲۸۵ق‌ .ش‍ارح‌
س‍ی‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍ر
م‍ح‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د،۸۶۴-۷۹۱ ق‌
 
ناشر:
س‍ی‍دال‍ش‍ه‍دا ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌
دارال‍ف‍ک‍ر
دارال‍ج‍ی‍ل‌
دارق‍ت‍ی‍ب‍ه‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
داروم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ت‍رب‍ی‍ه‌
م‍رت‍ض‍وی‌
دارال‍ق‍ل‍م‌
دارال‍ف‍ک‍ر دارال‍ت‍ع‍اون‌
دارام‍واج‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
دار ق‍طری‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ب‍ن‍ی‍اد ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الخلفا
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ ق ؛  بیروت مکه دارالفکر دارالتعاون   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲۰۹۲۲‬,‭‌س۹۹۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الخلفاء
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ ق ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۴۰۸ه.
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲۰۹۲۲‬,‭‌س۹۹۴‌ت‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طبقات الحفاظ
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ ق ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۱۴۱۴ق
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۹۲‬,‭‌س۹۹۴ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
لباب النقول فی اسباب النزول
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۲‬,‭‌س۹۹۴‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معترک الاقران فی اعجاز القرآن
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ ق ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۱۴۰۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۸‬,‭‌س۹۴۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الجامع = جامع >الصغیر فی احادیث البشیر النذیر
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ؛  بیروت دارالفکر   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۱۱‬,‭‌س۹۴۴‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اسباب النزول
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ ق ؛  دمشق دارقتیبه   ، ۱۴۰۷ق
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۲‬,‭‌س۹۴۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<الاتقان = اتقان >فی علوم القرآن
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ؛  بیروت دارالفکر   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌س۹۹۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف قرآن :ترجمه الاتقان فی علوم القرآن
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ؛  تهران بنیاد علوم انسانی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌س۹۹۴‌ف‍لا‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه الاتقان فی علوم القرآن
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌س۹۹۴‌ف‍لا‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر الدر المنثور فی التفسیر الماثور
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ ق ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۴۰۳ق
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۲۴‬,‭‌س۹۹۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<القرآن =قرآن >الکریم بالرسم العثمانی و بهامشه تفسیر الجلالین
محلی ، محمد بن احمد،۸۶۴-۷۹۱ ق ؛  بیروت دارالقلم   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۲۴‬,‭‌م۳۳۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<الفتوحات =فتوحات >الالهیه بتوضیح تفسیر الجلالین للدقائق الخفیه
جمل ، سلیمان بن عمر ؛  بیروت دارالفکر   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۲۴‬,‭‌م۳۳۶‌ت/‌ش‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<البهجه =بهجه >المرضیه علی الفیه ابن مالک
ابن مالک ، محمد بن عبدالله ،۶۷۲-۶۰۰ ق ؛  قم سیدالشهدا علیه السلام   ، ۱۴۱۰ق =۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ف‍لا۱۷۱‌ف‍لا،/‌ش‌س‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طبقات المفسرین
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۹۲‬,‭‌س۹۹۴ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اذکار الاذکار مختصر اذکار النووی
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ ق ؛  قطر دار قطری   ، ۱۴۱۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۷۷۲‬,‭‌س۹۹۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<البهجه =بهجه >المرضیه فی شرح الالفیه
ابن مالک ، محمد بن عبدالله ،۶۷۲-۶۰۰ ق ؛  [تهران ] المکتبه العلمیه الاسلامیه   ، ۱۲۹۳ق . =۱۲۰۴ م . =۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ف‍لا۱۷۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شرح و ترجمه سیوطی در نحو
بناءیزدی ، علی اکبر بن عبدالکریم ،- ۱۲۸۵ق .شارح ؛  تهران مرتضوی   ، [۱۳۶۲؟]
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌س۹۹۴‌ن/‌ش‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نزهه المتامل و مرشد المتاهل فی الخاطب و المتزوج
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ ق ؛  بیروت دارامواج للطباعه و النشر و التوزیع   ، ۱۹۸۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۶۴۲‬,‭‌س۹۹۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نتیجه الفکر فی الجهر بالذکر
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ؛  بیروت دارومکتبه التربیه   ، ۱۴۱۰ه
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۷۷‬,‭‌س۹۹۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3