مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍اع‍ران‌ ع‍رب‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍اع‍ران‌ ع‍رب‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ب‍ح‍ت‍ری‌، ول‍ی‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍ی‍د،۲۸۴-۲۰۶ ق‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ع‍اش‍ورا -ش‍ع‍ر
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰- اردن‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌ -.م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا -ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍اع‍ران‌ ع‍رب‌ -س‍وری‍ه‌ -ق‍رن‌۱۲ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ع‍ی‍س‍ی‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
ش‍رف‌ ال‍دی‍ن‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
اب‍وص‍وف‍ی‍ه‌، م‍ح‍م‍د
ع‍ش‍اش‌، ال‍طی‍ب‌
ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌ ک‍ات‍ب‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ج‍م‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ س‍لام‌،۱۵۰ ؟-۲۳۲؟ق‌
اب‍ن‌ ج‍ن‍ی‌، ع‍ث‍م‍ان‌ ب‍ن‌ ج‍ن‍ی‌
ب‍س‍ت‍ان‍ی‌، ب‍طرس‌
ح‍اف‍ظ، م‍ح‍م‍دم‍طی‍ع‌
ع‍ب‍ی‍د، اح‍م‍د
ص‍ادر، ک‍اری‍ن‌
ش‍ل‍ق‌، ع‍ل‍ی‌
اس‍وار، م‍وس‍ی‌
درن‍ی‍ق‍ه‌، م‍ح‍م‍داح‍م‍د
م‍ارگ‍ل‍ی‍وث‌، دی‍وی‍د س‍م‍ی‍وئ‍ل‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ک‍دک‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ن‍ورال‍دی‍ن‌، ح‍س‍ن‌
درن‍ی‍ق‍ه‌، م‍ح‍م‍د اح‍م‍د
آی‍ی‍ن‍ه‌ ون‍د، ص‍ادق‌
ب‍اب‍ت‍ی‌، ع‍زی‍زه‌ ف‍وال‌
 
ناشر:
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
دار ص‍ادر
ج‍روس‌ ب‍رس‌
دارال‍ف‍ک‍ر
ت‍وس‌ س‍خ‍ن‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
دارل‍لاداب‌
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ل‍ب‍ن‍ان‍ی‌
داروم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
ال‍دارالاس‍لام‍ی‍ه‌
دارال‍ص‍ادر
ب‍ری‍ل‌
دارال‍غ‍رب‌ الاس‍لام‍ی‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌، آی‍ن‍ه‌ م‍ی‍راث‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الاق‍ص‍ی‌
س‍خ‍ن‌
دار ص‍اد
دارن‍ظی‍ر ع‍ب‍ود
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
اثر البادیه فی الشعر العربی
شلق ، علی ؛  بیروت جروس برس   ، ۱۹۹۸م =۱۴۱۸ق
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ش۶۲۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
از سرود باران تا مزامیر گل سرخ :پیشگامان شعر امروز عرب
اسوار، موسی ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶۰۸‬,‭‌ف‍لا۵۳۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الموسوعه =موسوعه >الادبیه المیسره
شرف الدین ، خلیل ؛  بیروت دارومکتبه الهلال   ، ۱۹۸۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ش۴۱۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات انقلاب در شیعه
آیینه وند، صادق ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۵۹-
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭آ۹۹۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ادباء العرب
بستانی ، بطرس ؛  بیروت دارنظیر عبود   ، ۱۹۹۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ب۵۴۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<المبهج =مبهج >فی تفسیر اسماء شعراء دیوان الحماسه
ابن جنی ، عثمان بن جنی ؛  بیروت دارالکتاب العربی   ، ۱۴۰۳ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ف‍لا۱۶۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
من اعلام الفکر و الادب فی الاردن
ابوصوفیه ، محمد ؛  عمان مکتبه الاقصی   ، ۱۴۰۳ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ف‍لا ۱۸۸ ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
معجم شعراء الحب الالهی
درنیقه ، محمد احمد ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۲۰۰۰م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭د۴۷۸‌م ‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شعراونا یقدمون انفسهم للاطفال
عیسی ، سلیمان ؛  بیروت دارللاداب   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ع۹۸۶‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معجم الشعراء المخضرمین والامویین
بابتی ، عزیزه فوال ؛  بیروت دارالصادر   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ب۱۱۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خریده القصر و جریده العصر فی ذکره فضلاء اهل فارس
عمادالدین کاتب ، محمدبن محمد ؛  تهران دفتر نشر میراث مکتوب ، آینه میراث   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ع۸۷۴‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
عاشورا فی الادب العاملی المعاصر
نورالدین ، حسن ؛  لبنان الدارالاسلامیه   ، ۱۴۰۸ه=۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۸‬,‭‌ن۷۱۲‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اعلام الجبابره معجم الادباء ذوی العاهات
صادر، کارین ؛  بیروت دار صادر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۲‬,‭‌ص۱۷۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طبقات الشعرا
جمحی ، محمدبن سلام ،۱۵۰ ؟-۲۳۲؟ق ؛  لیدن بریل   ، ۱۹۱۳
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ج۶۲۹ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
علماء دمشق و اعیانها فی القرن الثانی عشر الهجری
حافظ، محمدمطیع ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۴۲۱ق
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ح۱۹۸‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<البحتری =بحتری >
مارگلیوث ، دیوید سمیوئل ؛  بیروت دارالکتاب اللبنانی   ، ۱۹۸۴
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ب۳۳۱/‌س‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شعر معاصر عرب
شفیعی کدکنی ، محمدرضا ؛  تهران توس سخن   ، ۱۳۵۹- ۱۳۸۰ -۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ش۵۶۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مشاهیر شعراء العصر فی الاقطار العربیه الثلاثه :مصر و سوریه و العراق
عبید، احمد ؛  بیروت دار صاد   ، ۱۴۱۴ق =۱۹۹۴م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ع۴۳۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دیوان اشعار التشیع الی القرن الثالث /التاسع
عشاش ، الطیب ؛  بیروت دارالغرب الاسلامی   ، 1997
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ع۶۲۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
معجم اعلام شعراء المدح النبوی
درنیقه ، محمداحمد ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۱۹۹۶- ۲۰۰۳ م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۹۲‬,‭د۴۷۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3