مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍راره‌، ع‍ب‍دال‍ل‍طی‍ف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اب‍وم‍اض‍ی‌، ای‍ل‍ی‍اض‍اه‍ر، ۱۹۵۷ - ۱۸۸۹ م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍اب‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۱۹۳۴-۱۹۰۹ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
م‍طران‌، خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۹۴۹ - ۱۸۷۱ م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اب‍و ش‍ب‍ک‍ه‌، ال‍ی‍اس‌، ۱۹۴۷ - ۱۹۰۳ م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
خ‍وری‌، ب‍ش‍اره‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ۱۹۶۸ - ۱۸۹۰ م‌(.الاخ‍طل‌ ال‍ص‍غ‍ی‍ر -)ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اب‍ن‌ زی‍دون‌، اح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۳۹۴ - ۴۶۳ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ب‍ح‍ت‍ری‌، ول‍ی‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍ی‍د، ۲۰۶- ۲۸۴ ق‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اب‍وال‍ع‍لاء م‍ع‍ری‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۳۶۳- ۴۴۹ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ص‍اف‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۸۹۷ - ۱۹۷۷ م‌ .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍وق‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۹۳۲ - ۱۸۶۸ م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
رص‍اف‍ی‌، م‍ع‍روف‌، ۱۹۴۵ - ۱۸۷۵ م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌
م‍ت‍ن‍ب‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ، ۳۰۳ -۳۵۴ق‌ -.دی‍وان‌ -ب‍رگ‍زی‍ده‌
طوق‍ان‌، اب‍راه‍ی‍م‌،۱۹۴۱-۱۹۰۵ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ح‍اف‍ظ اب‍راه‍ی‍م‌، م‍ح‍م‍د،۱۹۳۲-۱۸۷۲ ق‌
دوگ‍ل‌، ش‍ارل‌،۱۹۷۰-۱۸۹۰ - خ‍اطرات‌
 
پدیدآور:
دوگ‍ل‌، ش‍ارل‌
ش‍راره‌، ع‍ب‍دال‍ل‍طی‍ف‌
 
ناشر:
ال‍ش‍رک‍ه‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌
ال‍ش‍رک‍ه‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
دار ب‍ی‍روت‌
ش‍رک‍ت‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌ ال‍ک‍ت‍اب‌ (ش‌م‌ل‌)
دارب‍ی‍روت‌
ع‍وی‍دات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ابوالعلاء المعری دراسه و مختارات
شراره ، عبداللطیف ؛  لبنان شرکت العالمیه الکتاب (ش م ل )   ، ۱۹۹۰
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ف‍لا۱۷۹/‌س‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مذکرات الحرب :النفیر۱۹۴۲-۱۹۴۰
دوگل ، شارل ؛  بیروت عویدات   ، ۱۳۸۳م
شماره راهنما: ‭۹۴۴‬,‭۰۸۳۰۹۲‬,‭د۷۷۷‌م‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الشابی =شابی >
شراره ، عبداللطیف ؛  بیروت دار بیروت   ، ۱۴۰۲ق =۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ش۱۱۴/‌س‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الاخطل = اخطل >الصغیر
شراره ، عبداللطیف ؛  بیروت داربیروت   ، ۱۴۰۲ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌خ۸۵۱/‌س‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حکمه التاریخ
شراره ، عبداللطیف ؛  بیروت الشرکه العالمیه   ، ۱۹۹۰م
شماره راهنما: ‭۱۰۹‬,‭‌ش۳۹۵‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ابوالطیب المتنبی دراسه و مختارات
شراره ، عبداللطیف ؛  بیروت الشرکه العالمیه للکتاب   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌م۲۴د،/‌ن‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ابراهیم طوقان
شراره ، عبداللطیف ؛  بیروت دار بیروت   ، ۱۴۰۲
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭ط۹۱۱/‌س‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ابو عباده البحتری
شراره ، عبداللطیف ؛  بیروت الشرکه العالمیه   ، ۱۹۹۰م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ب۳۳۱/‌س‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حافظ
شراره ، عبداللطیف ؛  بیروت دار بیروت   ، ۱۴۰۲
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭‌ح۱۹۸/‌س‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<الرصافی = رصافی >
شراره ، عبداللطیف ؛  بیروت داربیروت   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭ر۵۵۷/‌س‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
الیاس ابو شبکه
شراره ، عبداللطیف ؛  بیروت داربیروت   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ف‍لا۱۸۸/‌س‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خلیل مطران
شراره ، عبداللطیف ؛  بیروت داربیروت   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌م۶۲۹/‌س‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شوقی
شراره ، عبداللطیف ؛  بیروت داربیروت   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ش۷۲۶/‌س‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ایلیا ابو ماضی
شراره ، عبداللطیف ؛  بیروت داربیروت   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ف‍لا۱۹۳،/‌س‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ابوالولید ابن زیدون :دراسه و مختارات
شراره ، عبداللطیف ؛  بیروت الشرکه العالمیه للکتاب   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ف‍لا۱۶۳/‌س‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<الصافی = صافی :>دراسه تحلیلیه
شراره ، عبداللطیف ؛  بیروت دار بیروت   ، ۱۴۰۱ق
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶۰۹‬,‭‌ص۲۶۱،/‌ن‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک