مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ ج‍ه‍ان‌ رای‍ان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ س‍ازی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ن‍ش‍ر ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ ام‍ی‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍ش‍ر ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ رای‍ان‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ج‍ه‍ان‌ رای‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع پیشرو آریان پور فارسی -انگلیسی ( چهارجلدی )
آریانپور کاشانی ، منوچهر ؛  تهران شرکت جهان رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭آ۴۴۵‌ف‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بزرگ فرهنگ انگلیسی -فارسی پیشرو آریان پور نسل سوم :مجموعه فرهنگ های زبان آموزی پیشرو آریان پور
آریانپور کاشانی ، منوچهر ؛  تهران شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین   ، ۱۳۸۸-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭آ۴۴۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای واژه سازی :فهرست وندهای انگلیسی همراه با برابرهای فارسی آنها
آریانپور کاشانی ، منوچهر ؛  تهران شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۴۲۲‬,‭۰۳‬,‭آ۴۴۵ر‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک