مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍ع‍اع‌، اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -دس‍ت‍ور
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ش‍ع‍اع‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
ی‍اس‍م‍ن‌
واگ‍وی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دستور زبان انگلیسی ویژه مکالمه noitasrevnoC rof rammarG HsilgnE
شعاع ، احمد ؛  تهران یاسمن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌ش۴۹۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کاربردی :گزیده ای از نظریه و مکاتب ... همراه با رویدادهائی در سازمانهای ایران
شعاع ، احمد ؛  تهران واگویه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۰۰۱‬,‭‌ش۴۹۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک