مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۱ ق‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱ ق‌
ع‍روض‌ ع‍رب‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۶ ق‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۵ ق‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۷ ق‌
م‍رث‍ی‍ه‌ و م‍رث‍ی‍ه‌س‍رای‍ی‌ ع‍رب‍ی‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۶ ق‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۴ ق‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰م‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
اب‍ن‌ ع‍ف‍ی‍ف‌ ت‍ل‍م‍س‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌، ۶۶۱- ۶۸۸ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌ - ب‍رگ‍زی‍ده‌
 
پدیدآور:
ن‍اج‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ق‍رش‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍ی‌ال‍خ‍طاب‌
ی‍ازج‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ح‍س‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌
اب‍ن‌ زی‍دون‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۴۶۳-۳۹۴ ق‌
اب‍ن‌ ف‍ارض‌، ع‍م‍ر ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۷۶ - ۶۳۲ ق‌
اب‍ن‌ رش‍ی‍ق‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ رش‍ی‍ق‌، ۴۵۶-۳۹۰ ق‌
ع‍ب‍اس‌، اح‍س‍ان‌
س‍ری‌ ال‍رف‍اء
ق‍م‍ی‍ح‍ه‌، م‍ف‍ی‍د م‍ح‍م‍د
خ‍طی‍ب‌ ال‍ع‍م‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ق‍رن‌
راون‍دی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌، اح‍م‍د ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د م‍ح‍م‍د
اب‍ون‍ام‍ی‌، م‍ح‍م‍ودح‍س‍ن‌
ج‍ب‍ری‍ل‌، ت‍وف‍ی‍ق‌ ص‍ال‍ح‌
ه‍ب‍ل‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۱۰۷۹-۱۰۴۸ ق‌
خ‍طی‍ب‌ ال‍ع‍م‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ض‍ب‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، - ۳۹۳ق‌
اب‍ن‌ م‍ن‍ی‍ر، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۵۴۸-۴۷۳ ق‌
 
ناشر:
دارال‍ث‍ف‍اق‍ه‌
دارال‍ف‍ک‍ر
م‍طب‍ع‍ه‌ ال‍م‍ج‍ل‍س‌
دارالاف‍اق‌ ال‍ج‍دی‍ده‌
دارال‍ج‍ی‍ل‌
دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
دارالاداب‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌
دارال‍ی‍م‍ی‍ن‍ه‌
دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ی‍اه‌
دارال‍م‍ع‍رف‍ه‌
دار م‍ارون‌ ع‍ب‍ود
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الاداب‌
دارال‍ج‍ل‍ی‍ل‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
دیوان الهبل :امیر شعرا الیمن
هبل ، حسن بن علی ، ۱۰۷۹-۱۰۴۸ ق ؛  بیروت دارالیمینه   ، ۱۴۰۴
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۴‬,‭‌ه۴۲۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الاتجاه = اتجاه >الانسانی فی الشعر العربی المعاصر
قمیحه ، مفید محمد ؛  بیروت دارالافاق الجدیده   ، ۱۴۰۱ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶۰۹‬,‭‌ق۷۷۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الشاب = شاب >الظریف شاعر الحب و الغزل
خلیفه ، احمد عبدالمجید محمد ؛  قاهره مکتبه الاداب   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۴‬,‭‌ف‍لا۱۶۷/‌س‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ النقد الادبی عند العرب ، نقد الشعر من القرن الثانی حتی القرن الثامن الهجری
عباس ، احسان ؛  بیروت دارالثقافه   ، ۱۴۰۱
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ع۲۷۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جمهره اشعار العرب
قرشی ، محمد بن ابی الخطاب ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۸‬,‭‌ق۵۷۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دیوان ابن الفارض
ابن فارض ، عمر بن علی ، ۵۷۶ - ۶۳۲ ق ؛  بیروت المکتبه الثقافیه   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ف‍لا۱۵۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دیوان ابن زیدون
ابن زیدون ، احمد بن عبدالله ،۴۶۳-۳۹۴ ق ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۴۱۰
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ف‍لا۱۶۳د‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دیوان ابن منیر الطرابلسی
ابن منیر، احمد بن محمد،۵۴۸-۴۷۳ ق ؛  بیروت دارالجلیل   ، ۱۹۸۶
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ف‍لا۱۷۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دیوان افق و شفق
جبریل ، توفیق صالح ؛  بیروت دارالجلیل   ، ۱۴۱۱
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ج۲۸۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دیوان الحسن بن علی الضبی الشهیر بابن وکیع التنیسی
ضبی ، حسن بن علی ، - ۳۹۳ق ؛  بیروت دارالجلیل   ، ۱۴۱۱
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ض۱۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دیوان السری الرفاء
سری الرفاء ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۴۱۱
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌س۵۲۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دیوان السید الامام ضیاالدین ابی الرضا فضل اله الحسنی الراوندی القاسانی
حسنی ، علی فضل الله ؛  مطبعه المجلس   ، ۱۳۷۴ق =۱۳۳۴
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ح۵۴۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دیوان السید الامام ضیاالدین ابی الرضا فضل اله الحسنی الراوندی القاسانی
راوندی کاشانی ، فضل الله بن علی ؛  [تهران ] مطبعه المجلس   ، ۱۳۷۴ق =۱۳۳۴
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭ر۲۸۶د‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<الرثاء = رثاء >فی الشعر العربی او جراحات القلوب
ابونامی ، محمودحسن ؛  بیروت دار و مکتبه الحیاه   ، ۱۴۰۲
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱‬,‭‌ف‍لا۱۹۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شرح اختیارات المفضل
خطیب العمری ، محمدبن عبدالله ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۱۴۰۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۸‬,‭‌خ۶۲۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شعر الخوارج
بیروت دارالثفاقه   ، ۱۹۷۴
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۲‬,‭‌ش۵۱۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<العقد = عقد >و دیوان الشیخ ابراهیم الیازجی
یازجی ، ابراهیم ؛  [بیروت ] دار مارون عبود   ، ۱۹۸۳
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭‌ی۱۶‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<العمده = عمده >فی محاسن الشعر و آدابه
ابن رشیق ، حسن بن رشیق ، ۴۵۶-۳۹۰ ق ؛  بیروت دارالمعرفه   ، ۱۴۰۸
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ف‍لا۱۵۹‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<الوافی = وافی >فی العروض و القوافی
خطیب العمری ، محمدبن عبدالله ، قرن ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۷
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌خ۶۲۹و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ابراهیم ناجی قصائد
ناجی ، ابراهیم ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۷۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ن۱۲۷د/‌ب‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9