مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍اوی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۹۲۵ - م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰م‌ -.م‍غ‍رب‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰م‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
اب‍وش‍ب‍ک‍ه‌، ال‍ی‍اس‌، ۱۹۰۳ - ۱۹۴۷ م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
رزوق‌، رزوق‌ ف‍رج‌
ع‍وض‌، ری‍ت‍ا
ج‍ی‍وس‍ی‌، س‍ل‍م‍ی‌ خ‍ض‍راء
ن‍ص‍ر، ق‍ری‍ره‌ زرق‍ون‌
ق‍م‍ی‍ح‍ه‌، م‍ف‍ی‍د م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ال‍دار ال‍ج‍م‍اه‍ی‍ری‍ه‌
دارالاف‍اق‌ ال‍ج‍دی‍ده‌
دارال‍ش‍وون‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌
دارال‍ن‍ه‍ار
م‍رک‍ز دراس‍ات‌ ال‍وح‍ده‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الاتجاه = اتجاه >الانسانی فی الشعر العربی المعاصر
قمیحه ، مفید محمد ؛  بیروت دارالافاق الجدیده   ، ۱۴۰۱ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶۰۹‬,‭‌ق۷۷۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الاتجاهات = اتجاهات >و الحرکات فی الشعر العربی الحدیث
جیوسی ، سلمی خضراء ؛  بیروت مرکز دراسات الوحده العربیه   ، ۲۰۰۱م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶۰۹‬,‭‌ج۹۹۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خلیل حاوی :فلسفه الشعر و الحضاره
عوض ، ریتا ؛  بیروت دارالنهار   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ح۲۵۵/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الاتجاه = اتجاه >الرومانسی فی الشعر العربی الحدیث بالمغرب :عبدالکریم بن ثابت ( انموذجا)
نصر، قریره زرقون ؛  الدار الجماهیریه   ، ۱۴۲۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶۰۹‬,‭‌ن۴۵۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الیاس ابوشبکه و شعره
رزوق ، رزوق فرج ؛  بغداد دارالشوون الثقافیه العامه   ، ۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ف‍لا۱۸۸/‌نر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک