مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌-پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍اردی‍ن‍ی‌، رغ‍داء
م‍روه‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اخ‍ف‍ش‌ الاص‍غ‍ر،۳۱۵-۲۳۵ ق‌
اع‍ل‍م‌ ش‍ن‍ت‍م‍ری‌، ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌
 
ناشر:
دارال‍ف‍ک‍ر
دار ال‍ف‍ک‍ر ال‍م‍ع‍اص‍ر
دار ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شواعر الجاهلیه :دراسه نقدیه
ماردینی ، رغداء ؛  دمشق دارالفکر   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱۰۸‬,‭‌م۱۲۶‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الصعالیک =صعالیک >فی العصر الجاهلی
مروه ، محمدرضا ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۱۴۱۱ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱۰۸‬,‭‌م۴۸۵‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اشعار الشعراء السته الجاهلیین اختیارات من الشعر الجاهلی المختار من شعر : امری القیس ....
اعلم شنتمری ، یوسف بن سلیمان ؛  بیروت دار الکتب العلمیه   ، ۲۰۰۱م =۱۴۲۲ق
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱‬,‭‌ف‍لا۶۹۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الاختیار من المفضلیات و الاصمعیات
اخفش الاصغر،۳۱۵-۲۳۵ ق ؛  بیروت دار الفکر المعاصر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱‬,‭‌ف‍لا۳۱۳‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک