مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ع‍وب‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍وب‍ی‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ه‍م‍ای‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌،۱۳۵۹-۱۲۷۸
اس‍لام‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
داود، ج‍رج‍س‌ داود
ع‍طوان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
غ‍ف‍اری‌، اص‍لان‌
ه‍م‍ای‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ع‍ب‍دال‍رف‍ی‍ع‌
ن‍اث‌، آر
م‍م‍ت‍ح‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
ق‍ان‍ع‍ی‌ راد، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ک‍وم‍ش‌
م‍ح‍م‍ود اف‍ت‍خ‍ارزاده‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
دارال‍ج‍ی‍ل‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‍ج‍د
پ‍ژوه‍ه‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ص‍ائ‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اسلام در ایران ، شعوبیه نهضت مقاومت ...
ناث ، آر ؛  تهران محمود افتخارزاده   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۱۶۵۵‬,‭‌ن۱۲۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نهضت شعوبیه :جنبش ملی ایرانیان در برابر خلافت اموی و عباسی
ممتحن ، حسینعلی ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۴۲۲‬,‭‌م۷۶۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الزندقه =زندقه >و الشعوبیه فی العصر العباسی الاول
عطوان ، حسین ؛  بیروت دارالجیل   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۴۲۲‬,‭‌ع۶۹۳ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شعوبیه
همایی ، جلال الدین ؛  اصفهان کتابفروشی صائب   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۴۲۲‬,‭‌ه۶۵۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پذیرش اسلام در ایران
غفاری ، اصلان ؛  تهران پژوهه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۱۶۵۵‬,‭‌غ۴۴‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی رشد و افول علم در ایران ( دوره اسلامی )
قانعی راد، محمدامین ؛  تهران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۴۵۰۹۵۵‬,‭‌ق۲۹۹‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<الزندقه = زندقه >والزنادقه فی الادب العربی من الجاهلیه وحتی القرن الثالث الهجری
داود، جرجس داود ؛  بیروت مجد   ، ۱۴۲۵ه = ۲۰۰۴ م
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۴۲۲‬,‭د۲۹۱ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جنبش شعوبیان ( آزادمردان ایرانی )از قرن اول تا پنجم هجری
حقیقت ، عبدالرفیع ؛  تهران کومش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۴۲۲‬,‭‌ح۶۸۳‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک