مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ه‍ره‍ا و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ه‍ره‍ا و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ش‍ه‍ره‍ا و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍رن‌۱۳ ق‌
ش‍ه‍ره‍ا و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا در ادب‍ی‍ات‌
 
پدیدآور:
ن‍وب‍ان‌، م‍ه‍رال‍زم‍ان‌
ت‍وک‍ل‍ی‌ م‍ق‍دم‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
خ‍ال‍ص‍ی‌ م‍ق‍دم‌، ن‍رگ‍س‌
م‍ه‍ری‍ار، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍ی‍ع‍اد
ت‍ی‍س‍ا
ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ ن‍وب‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌: س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
وجه تسمیه شهرهای ایران :بررسی معانی نامهای شهرهای ایران از دوران کهن تا عصر حاضر
توکلی مقدم ، غلامحسین ؛  تهران نشر میعاد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵۰۰۳‬,‭‌ت۸۶۵و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
وجه تسمیه شهرها و روستاهای ایران
نوبان ، مهرالزمان ؛  [تهران ] حسینعلی نوبان   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵۰۰۳‬,‭‌ن۶۷۸و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اسناد تصویری شهرهای ایرانی
مهریار، محمد ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی : سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۷۲۷،/۰۷۴۰‬,‭‌م۸۸۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شهر و تجربه مدرنیته فارسی
خالصی مقدم ، نرگس ؛  تهران تیسا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭۷۳۲،/۹۳۳۲۱‬,‭‌خ۱۹۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک