مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -ای‍ران‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ -اروپ‍ا -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌( ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
اج‍لاس‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ س‍ران‌ در ب‍اره‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
س‍ازم‍ان‌
ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ددی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌
م‍خ‍اب‍رات‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ص‍م‍دی‌ اوان‍س‍ر، ع‍س‍گ‍ر
ش‍اش‍ا، دن‍ی‍س‌ ال‍ی‍وت‌
ف‍ت‍ح‌ال‍ل‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍رن‌ ک‍راس‌، ف‍ران‍س‌
ک‍اش‍ان‍ی‌، ل‍طف‌ ال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
 
ناشر:
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌؛ دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر معماری سازمانی ( ویژه مدیران )
صمدی اوانسر، عسگر ؛  تهران شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۱‬,‭‌ص۸۳۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین همایش آموزش الکترونیکی
همایش آموزش الکترونیکی ( اولین :تهران :۱۳۸۳) ؛  تهران دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۳‬,‭‌ه۶۴۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چارچوب ملی معماری سازمانی ایران
فتح اللهی ، علی ؛  تهران شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۳۸‬,‭‌ف۲۳۴‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بزرگان دانش رایانه
شاشا، دنیس الیوت ؛  تهران شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۰۹۲۲‬,‭‌ش۱۶۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گزارش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اروپا( ۲۰۰۳،۲۰۰۲)
تهران شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴۸۳۳‬,‭‌گ۴۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ایجاد توسعه پویا
تهران شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭‌م۸۳۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تراکنش های مالی =noitcasnart laicnaniF
تهران شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۸۰۰۲۸۵‬,‭‌ت۴۳۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زوال فاصله ها
کرن کراس ، فرانس ؛  تهران شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴۸۳۳‬,‭‌ک ۴۷۵ ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مرکز داده =retnec ataD
تهران شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۷۴‬,‭‌م۴۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معماری کلان پروژه های پیشتاز کلیدی کشور=stcejorp pihsgalf lanoitan fo erutcetihcrA ehT
تهران شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭‌م۶۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گزارش روند برگزاری اجلاس جهانی سران در باره جامعه اطلاعاتی )SISW( و مشارکت ایران ( ژنو-۲۰۰۳)
تهران شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴۸۳۳‬,‭‌گ‌ج۴۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شناخت جوامع دانایی در بیست پرسش و پاسخ به همراه شاخص جوامع دانایی
تهران شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۴۲۰۹۰۵۱۰۲‬,‭‌ش۶۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تحفه الدستور( فرهنگ اعداد کلمات )
کاشانی ، لطف الله بن عبدالکریم ؛  تهران میراث مکتوب ؛ دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۳‬,‭‌ک۱۸۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک