مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍وس‍ل‍ر، ک‍ارل‌ اف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار
 
پدیدآور:
م‍ول‍ر، ج‍ان‌ ه‍ن‍ری‌
ش‍وس‍ل‍ر، ک‍ارل‌ اف‌
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقیاس های نگرش اجتماعی
شوسلر، کارل اف ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۰۱۸۲‬,‭‌ش ۷۱۷ ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
استدلال آماری در جامعه شناسی
مولر، جان هنری ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۰۱۸۲‬,‭‌م۸۴۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک