مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍وق‍ی‌، اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -م‍ص‍ر -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ن‍ث‍ر ع‍رب‍ی‌ -م‍ص‍ر -ق‍رن‌۲۰ م‌
 
پدیدآور:
ش‍وق‍ی‌، اح‍م‍د،۱۹۳۲-۱۸۶۸ م‌
اب‍وخ‍ل‍ی‍ل‌، ش‍وق‍ی‌
ش‍وق‍ی‌ ب‍ک‌، اح‍م‍د
ش‍وق‍ی‌،اح‍م‍د
ش‍وق‍ی‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
دارال‍ع‍وده‌
دارص‍ادر
دارال‍ف‍ک‍ر ال‍م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الشوقیات =شوقیات >
شوقی ، احمد ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ش۷۲۶‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الاعمال =اعمال >المسرحیه الکامله
شوقی ،احمد ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶‬,‭‌ش۷۲۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دول العرب و عظماءالاسلام
شوقی بک ، احمد ؛  بیروت دارالکتاب العربی   ، ۱۹۷۰
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ش۷۲۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اسواق الذهب
شوقی ، احمد،۱۹۳۲-۱۸۶۸ م ؛  بیروت دارالکتاب العربی   ، ۱۹۷۰م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۸۶‬,‭‌ش۷۲۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دیوان شوقی
شوقی ، احمد ؛  بیروت دارصادر   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ش۷۲۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اعرف الحقیقه
ابوخلیل ، شوقی ؛  بیروت دارالفکر المعاصر   ، ۱۴۰۹ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ف‍لا۱۸۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک