مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ص‍اب‍ر، م‍ج‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
 
پدیدآور:
ص‍اب‍ر، م‍ج‍دی‌
 
ناشر:
درال‍ب‍ح‍ار
دارال‍ب‍ح‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سلسله الخیال العلمی کوکب القرود
صابر، مجدی ؛  بیروت درالبحار   ، ۱۹۹۰
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ص۱۱۲‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عملیه الموت الاسود
صابر، مجدی ؛  بیروت دارالبحار   ، ۱۹۸۹
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ص۱۱۲‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کهنه معبد الاسرار
صابر، مجدی ؛  بیروت دارالبحار   ، ۱۹۹۰
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ص۱۱۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
عملیه مستربیبی
صابر، مجدی ؛  بیروت دارالبحار   ، ۱۹۸۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ص۱۱۲‌ع‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عملیه الاصابع السوداء
صابر، مجدی ؛  بیروت دارالبحار   ، ۱۹۸۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۰۸‬,‭‌ص۱۱۲‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رساله استغاثه من الصحن الطائر المفقود
صابر، مجدی ؛  بیروت دارالبحار   ، ۱۹۹۰
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ص۱۱۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سفینه العمالقه
صابر، مجدی ؛  بیروت دارالبحار   ، ۱۹۹۰
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ص۱۱۲‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
عملیه رقصه الفلامیخو
صابر، مجدی ؛  بیروت دارالبحار   ، ۱۹۸۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ص۱۱۲‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
عملیه تاج الملک توت
صابر، مجدی ؛  بیروت دارالبحار   ، ۱۹۸۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ص ۱۱۲ ‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<المکتبه =مکتبه >الخضراء للاطفال
صابر، مجدی ؛  بیروت دارالبحار   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶۰۸‬,‭‌ص ۱۱۲ ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک