مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : طب‍ان‍ه‌، ب‍دوی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۷ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ق‍دام‍ه‌ ب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر، - ۳۳۷ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍اع‍ران‌ ع‍رب‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍ق‍د ادب‍ی‌ -ی‍ون‍ان‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ - اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
س‍خ‍ن‍وری‌
 
پدیدآور:
طب‍ان‍ه‌، ب‍دوی‌
اب‍ن‌ اث‍ی‍ر، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الان‍ج‍ل‍و ال‍م‍ص‍ری‍ه‌
دارال‍م‍ری‍خ‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ل‍ب‍ن‍ان‌ ن‍اش‍رون‌ ال‍ش‍رک‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر
ش‍رک‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر- ل‍ون‍ج‍م‍ان‌
دار ن‍ه‍ض‍ه‌ م‍ص‍ر
دارال‍م‍ن‍اره‌ دارال‍رف‍اع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<التیارات = تیارات >المعاصره فی النقد الادبی
طبانه ، بدوی ؛  بیروت دارالثقافه   ، ۱۴۰۵
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭ط۴۲۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<البیان = بیان >العربی :دراسه فی تطور الفکره البلاغیه عندالعرب و مناهجها و مصادرها الکبری
طبانه ، بدوی ؛  بیروت دارالثقافه   ، ۱۴۰۶
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۵‬,‭ط۴۲۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
علم البیان دراسه تاریخیه فنیه فی اصول البلاغه العربیه
طبانه ، بدوی ؛  بیروت دارالثقافه   ، ۱۴۰۱ه
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۵‬,‭ط۴۲۴‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<السرقات =سرقات >الادبیه :دراسه فی ابتکار الاعمال الادبیه و تقلیدها
طبانه ، بدوی ؛  بیروت دارالثقافه   ، ۱۹۸۶=۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭ط۴۲۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<النقد=نقد >الادبی عند الیونان
طبانه ، بدوی ؛  بیروت دارالثقافه   ، ۱۴۰۶ه
شماره راهنما: ‭۸۸۰‬,‭۹۰۰۱‬,‭ط۴۲۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دراسات فی نقد الادب العربی من الجاهلیه ...
طبانه ، بدوی ؛  بیروت دارالثقافه   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭ط۴۲۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سوانح و آراء فی الادب و الادباء
طبانه ، بدوی ؛  بیروت لونجمان مکتبه لبنان ناشرون الشرکه المصریه العالمیه للنشر   ، ۱۹۹۷م =۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭ط۴۲۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<المثل = مثل >السائر فی ادب الکاتب و الشاعر
ابن اثیر، نصرالله بن محمد ؛  قاهره دار نهضه مصر   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ف‍لا۱۵۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کوکبه من شعراء العصر
طبانه ، بدوی ؛  مصر شرکه المصریه العالمیه للنشر- لونجمان   ، ۱۹۹۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶۰۹‬,‭ط۴۲۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معجم البلاغه العربیه
طبانه ، بدوی ؛  جده  ریاض دارالمناره  دارالرفاعی   ، ۱۳۹۵ق
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭ط۴۲۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قدامه بن جعفر و النقد الادبی
طبانه ، بدوی ؛  قاهره مکتبه الانجلو المصریه   ، ۱۳۷۳ق
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭‌ق۴۱۵/‌ن،ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قضایا النقد الادبی :الوحده ، الالتزام ، الوضوح و الغموض ، الاطار و المضمون
طبانه ، بدوی ؛  ریاض دارالمریخ   ، ۱۴۰۴ق
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭ط۴۲۴‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک