مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : طب‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ج‍ری‍ر.۳۱۰-۲۲۴ ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -ق‍رن‌ ۳ ق‌
اب‍راه‍ی‍م‌، پ‍ی‍ام‍ب‍ر
 
پدیدآور:
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ج‍ری‍ر، ۳۱۰-۲۲۴ ق‌
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ج‍ری‍ر
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ج‍ری‍ر
 
ناشر:
دارال‍ف‍ک‍ر
اس‍اطی‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ترجمه تاریخ طبری
طبری ، محمدبن جریر ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭ط۴۳۴‌ت،/‌ب‌ف‍لا‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
داستان ابراهیم :برگزیده ترجمه تفسیر طبری
طبری ، محمدبن جریر، ۳۱۰-۲۲۴ ق ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۲۴‬,‭ط۴۳۴‌ت/‌ب‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جامع البیان عن تاویل آی القرآن
طبری ، محمد بن جریر ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۴۰۸ق
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۲۴‬,‭ط۴۳۴‌ج‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طبری ، یا، تاریخ الرسل و الملوک
طبری ، محمدبن جریر ؛  [تهران ] اساطیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭ط۴۳۴‌ت/‌ت‌ف‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک