مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
خ‍ل‍ف‍ا -ت‍اری‍خ‌
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌،۶۵۶-۱۳۲ ق‌
ق‍ی‍ام‌ زن‍گ‍ی‍ان‌،۲۷۰-۲۵۵ ق‌
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌ -رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -ان‍دل‍س‌
غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۵۰۵-۴۵۰ ق‌ -.داس‍ت‍ان‌
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌
خ‍راس‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍رن‌ ۲ ق‌
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌.
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌ -ت‍م‍دن‌
خ‍لاف‍ت‌ -ت‍اری‍خ‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ق‍رن‌ ۳ ق‌
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ -ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ا و ق‍ی‍ام‌ه‍ا
خ‍لاف‍ت‌
 
پدیدآور:
ت‍وم‍اس‌، ادوارد
م‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌
راش‍د، ع‍ب‍دال‍ج‍ل‍ی‍ل‌ ع‍ب‍دال‍رض‍ا
ع‍طوان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ام‍ی‍ن‌، اح‍م‍د
ای‍وب‌، اب‍راه‍ی‍م‌
س‍ی‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍ر، ۸۴۹ - ۹۱۱ ق‌
اح‍س‍ن‌، م‍ح‍م‍دم‍ن‍اظر
ع‍ش‌، ی‍وس‍ف‌
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ح‍س‍ن‍ی‌ ص‍ق‍ر، ن‍ادی‍ه‌
ک‍اظم‍ی‌ پ‍وران‌، م‍ح‍م‍د
ه‍ن‍دوش‍اه‌ ب‍ن‌ س‍ن‍ج‍ر
دان‍ی‍ل‌، ال‍ت‍ون‌
ف‍رام‍رزی‌، اح‍م‍د
اب‍ن‌ وادران‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۱۱۷۲ ق‌
م‍م‍ت‍ح‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
ه‍ن‍دوش‍اه‌ ب‍ن‌ س‍ن‍ج‍ر، ق‍رن‌
ن‍ادری‌، ن‍ادر
خ‍ض‍ری‌ ب‍ک‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
دارال‍ف‍ک‍ر
طه‍وری‌
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌: ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ری‍ه‌
دارال‍ج‍ی‍ل‌
ن‍ف‍ائ‍س‌ ال‍م‍خ‍طوطات‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد س‍لام‍ی‌
دارال‍ق‍ل‍م‌
دارال‍غ‍رب‌ الاس‍لام‍ی‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دارال‍ف‍ک‍ر دارال‍ت‍ع‍اون‌
ال‍ش‍رک‍ه‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
دارال‍زه‍راء
س‍خ‍ن‌
دارل‍ن‍دوه‌ ال‍ج‍دی‍ده‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ن‍ه‍ض‍ه‌
زری‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الخلفا
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ ق ؛  بیروت مکه دارالفکر دارالتعاون   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲۰۹۲۲‬,‭‌س۹۹۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ عصر الخلافه العباسیه
عش ، یوسف ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۲ق
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۸۰۲‬,‭‌ع۶۲۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الدوله = دوله >العباسیه
خضری بک ، محمد ؛  بیروت دارالقلم   ، ۱۴۰۶
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۸۰۲‬,‭‌خ۶۱۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برآمدن عباسیان
نادری ، نادر ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ن۱۳۶‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پیشگویی های استوار و راستین حضرت امیرالمومنین علی ( ع )در باب
ممتحن ، حسینعلی ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌م۷۶۹‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسیان ( ۷۴۷/۱۲۹تا۸۲۰/۲۰۵)
دانیل ، التون ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۸۲‬,‭د۲۸۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
غزالی در بغداد
توماس ، ادوارد ؛  تهران زرین   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭‌ت۸۷۷‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زندگی اجتماعی در حکومت عباسیان ( ۱۷۰ -۲۸۹ ق /۷۸۹ - ۹۰۲ م )
احسن ، محمدمناظر ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۹-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ف‍لا۲۷۲ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تجارب السلف :در تواریخ خلفای و وزرای ایشان
هندوشاه بن سنجر ؛  تهران طهوری   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ه۷۱۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بنی عباس
هاشمی ، محمد ؛ 
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ه۲۵۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تجارب السلف در تاریخ
هندوشاه بن سنجر، قرن ؛  اصفهان نفائس المخطوطات   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ه۷۱۹‌تر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<المدخل =مدخل >الی حضاره العصر العباسی
مکی ، محمد کاظم ؛  بیروت دارالزهراء   ، ۱۴۱۰=۱۹۹۰
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌م۷۴۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<العلاقات = علاقات >السیاسیه بین الدوله العباسیه و الاندلس
راشد، عبدالجلیل عبدالرضا ؛  ریاض مکتبه النهضه   ، ۱۳۸۹ق
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭ر۲۱۵‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قیامهای شیعه در عصر عباسی
کاظمی پوران ، محمد ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد سلامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۷۰۲‬,‭‌ک۲۳۴‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<التاریخ =تاریخ >العباسی و الحضاری
ایوب ، ابراهیم ؛  بیروت الشرکه العالمیه للکتاب   ، ۱۹۸۹م
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۹‬,‭‌ف‍لا۹۹۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<الدعوه =دعوه >العباسه تاریخ و تطور
عطوان ، حسین ؛  بیروت دارالجیل   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ع۶۹۳د‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ضحی الاسلام
امین ، احمد ؛  بیروت دارالکتاب العربیه : المکتبه العصریه   ، ۲۰۰۶م - ۲۰۰۸ م
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ف‍لا۸۳۹‌ض‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<السلم =سلم >فی العلاقات العباسیه البیزنطیه فی العصر العباسی الاول
حسنی صقر، نادیه ؛  بیروت دارلندوه الجدیده   ، ۱۴۰۶
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ح۵۴۱‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شورش بردگان
فرامرزی ، احمد ؛  تهران ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ف۳۴۵‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ العباسیین
ابن وادران ، حسین بن محمد،۱۱۷۲ ق ؛  بیروت دارالغرب الاسلامی   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ف‍لا۱۷۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2