مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ -اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
خ‍ل‍ف‍ا -ت‍اری‍خ‌
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌،۶۵۶-۱۳۲ ق‌
ق‍ی‍ام‌ زن‍گ‍ی‍ان‌،۲۷۰-۲۵۵ ق‌
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ -ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ا و ق‍ی‍ام‍ه‍ا
غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۵۰۵-۴۵۰ ق‌ -.داس‍ت‍ان‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ ت‍اری‍خ‌
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌
خ‍راس‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍رن‌ ۲ ق‌
م‍ام‍ون‌، خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌ ع‍ب‍اس‍ی‌،۲۱۸-۱۷۰
ب‍غ‍داد -ت‍اری‍خ‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌.
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌ -ت‍م‍دن‌
خ‍لاف‍ت‌ -ت‍اری‍خ‌
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ -ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ا و ق‍ی‍ام‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ت‍وم‍اس‌، ادوارد
م‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌
خ‍راس‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ام‍ی‍ن‌، اح‍م‍د
ای‍وب‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ل‍ی‍ث‍ی‌، س‍م‍ی‍ره‌
ب‍ی‍وض‌، ح‍س‍ی‍ن‌
رف‍اع‍ی‌، اح‍م‍دف‍ری‍د
ع‍ش‌، ی‍وس‍ف‌
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ک‍اظم‍ی‌ پ‍وران‌، م‍ح‍م‍د
ه‍ن‍دوش‍اه‌ ب‍ن‌ س‍ن‍ج‍ر
دان‍ی‍ل‌، ال‍ت‍ون‌
ف‍رام‍رزی‌، اح‍م‍د
اب‍ن‌ وادران‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۱۱۷۲ ق‌
س‍خ‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ص‍ام‌
ه‍ن‍دوش‍اه‌ ب‍ن‌ س‍ن‍ج‍ر، ق‍رن‌
خ‍ض‍ری‌ ب‍ک‌، م‍ح‍م‍د
طق‍وش‌، م‍ح‍م‍د س‍ه‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ال‍ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
دارال‍ف‍ک‍ر
طه‍وری‌
دارال‍ج‍ی‍ل‌
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌: ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ری‍ه‌
ن‍ف‍ائ‍س‌ ال‍م‍خ‍طوطات‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد س‍لام‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍وزه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌
دارال‍ق‍ل‍م‌
دارال‍غ‍رب‌ الاس‍لام‍ی‌
ال‍ش‍رک‍ه‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
دارال‍زه‍راء
وزاره‌ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
ب‍ع‍ث‍ت‌
ب‍ن‍ی‍اد دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
زری‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ عصر الخلافه العباسیه
عش ، یوسف ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۲ق
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۸۰۲‬,‭‌ع۶۲۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الدوله = دوله >العباسیه
خضری بک ، محمد ؛  بیروت دارالقلم   ، ۱۴۰۶
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۸۰۲‬,‭‌خ۶۱۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسیان ( ۷۴۷/۱۲۹تا۸۲۰/۲۰۵)
دانیل ، التون ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۸۲‬,‭د۲۸۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
غزالی در بغداد
توماس ، ادوارد ؛  تهران زرین   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭‌ت۸۷۷‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تجارب السلف :در تواریخ خلفای و وزرای ایشان
هندوشاه بن سنجر ؛  تهران طهوری   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ه۷۱۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بنی عباس
هاشمی ، محمد ؛ 
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ه۲۵۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تجارب السلف در تاریخ
هندوشاه بن سنجر، قرن ؛  اصفهان نفائس المخطوطات   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ه۷۱۹‌تر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<المدخل =مدخل >الی حضاره العصر العباسی
مکی ، محمد کاظم ؛  بیروت دارالزهراء   ، ۱۴۱۰=۱۹۹۰
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌م۷۴۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قیامهای شیعه در عصر عباسی
کاظمی پوران ، محمد ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد سلامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۷۰۲‬,‭‌ک۲۳۴‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<التاریخ =تاریخ >العباسی و الحضاری
ایوب ، ابراهیم ؛  بیروت الشرکه العالمیه للکتاب   ، ۱۹۸۹م
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۹‬,‭‌ف‍لا۹۹۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ضحی الاسلام
امین ، احمد ؛  بیروت دارالکتاب العربیه : المکتبه العصریه   ، ۲۰۰۶م - ۲۰۰۸ م
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ف‍لا۸۳۹‌ض‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شورش بردگان
فرامرزی ، احمد ؛  تهران ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ف۳۴۵‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ العباسیین
ابن وادران ، حسین بن محمد،۱۱۷۲ ق ؛  بیروت دارالغرب الاسلامی   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ف‍لا۱۷۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دولت عباسیان
طقوش ، محمد سهیل ؛  قم پژوهشکده حوزه دانشگاه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭ط۶۶۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بغداد( چند مقاله در تاریخ و جغرافیای تاریخی )
تهران بنیاد دائره المعارف اسلامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۷۴۷‬,‭‌ب۵۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جهاد الشیعه فی العصر العباسی الاول
لیثی ، سمیره ؛  بیروت دارالجیل   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ل۳۸۱‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پیروزی پیکار
خراسانی ، محمدحسین ؛  [تهران ] بعثت   ، ۱۳۹۷ق .=۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۵۳۲‬,‭‌خ۴۳۱‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<العباسیون =عباسیون >فی سنوات التاسیس
سخینی ، عصام ؛  بیروت الموسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌س۳۹۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
عصرالمامون
رفاعی ، احمدفرید ؛  مصر الهیئه المصریه العامه للکتاب   ، ۱۹۹۷م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۰۱۰۹۲‬,‭‌م۱۷۱/‌سر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<الرسائل = رسائل >السیاسیه فی العصر العباسی الاول
بیوض ، حسین ؛  دمشق وزاره الثقافه   ، ۱۹۹۶م
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ب۹۸۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2