مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ت‍ی‍ق‌، ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
ع‍روض‌ ع‍رب‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ام‍ی‍ن‌، اح‍م‍د، ۱۸۸۶ - ۱۹۵۴ م‌ -خ‍ودس‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ب‍دی‍ع‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ان‍دل‍س‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ن‌، اح‍م‍د
ع‍ت‍ی‍ق‌ ، ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز
ع‍ت‍ی‍ق‌، ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز
 
ناشر:
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
دارال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
دارالاف‍اق‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
دار الاف‍اق‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حیاتی
امین ، احمد ؛  بیروت دارالکتاب العربی   ، ۱۴۰۶ه
شماره راهنما: ‭۹۶۲‬,‭۰۴۰۹۲‬,‭‌ف‍لا۸۳۹‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فی الادب الاسلامی و الاموی
عتیق ، عبدالعزیز ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۴۲۲ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ع۴۴۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ النقد الادبی عند العرب
عتیق ، عبدالعزیز ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۷۱۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ع۴۴۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فی تاریخ البلاغه العربیه
عتیق ، عبدالعزیز ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ،
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ع۴۴۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فی البلاغه العربیه علم البدیع
عتیق ، عبدالعزیز ؛  القاهره دارالافاق العربیه   ، ۱۴۱۷ه=۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ع۴۴۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
علم المعانی -البیان -البدیع
عتیق ، عبدالعزیز ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۴۰۵
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ع۴۴۷‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فی النقد الادبی
عتیق ، عبدالعزیز ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ،
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭‌ع۴۴۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<المدخل =مخل >الی علم النحو و الصرف
عتیق ، عبدالعزیز ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ،
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ع۴۴۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
علم العروض و القافیه
عتیق ، عبدالعزیز ؛  قاهره دار الافاق العربیه   ، ۲۰۰۶م
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ع۴۴۷‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
علم البیان
عتیق ، عبدالعزیز ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ،
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ع۴۴۷ ‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
علم البدیع
عتیق ، عبدالعزیز ؛  قاهره دارالافاق العربیه   ، ۱۴۲۷ق . =۲۰۰۶ م
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ع۴۴۷‌ع‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
علم البیان
عتیق ، عبدالعزیز ؛  قاهره دارالافاق العربیه   ، ۱۴۲۷ق .=۲۰۰۶ م
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ع۴۴۷‌ع‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
علم المعانی
عتیق ، عبدالعزیز ؛  قاهره دارالافاق العربیه   ، ۱۴۲۷ق =۲۰۰۶م
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ع۴۴۷‌ع‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<الادب = ادب >العربی فی الاندلس
عتیق ، عبدالعزیز ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ع۴۴۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک