مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍راق‌ -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍راق‌ -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
زی‍ارت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -ع‍راق‌
ع‍راق‌ -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -ق‍رن‌۱۹
ای‍ران‌ -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -ق‍رن‌۱۳
ک‍ردس‍ت‍ان‌( ع‍راق‌ -)س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -ق‍رن‌۱۶
ع‍راق‌ -ک‍رب‍لا -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -ق‍رن‌۲۰
زی‍ارت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -ع‍راق‌ -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -ق‍رن‌۱۹
 
پدیدآور:
ش‍م‍دت‌، دان‍اآدم‍ز
دی‍ولاف‍وا، ژان‌
رض‍ای‍ی‌، اح‍م‍د
ع‍ض‍دال‍م‍ل‍ک‌، ع‍ل‍ی‌رض‍ا ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌،۱۳۲۸-۱۲۳۸ ق‌
طی‍ب‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د
ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۳۱۳-۱۲۴۷ ق‌
ف‍خ‍رال‍م‍ل‍ک‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ خ‍ان‌ اردلان‌،۱۳۴۵-۱۲۷۹ ق‌
ب‍ق‍ائ‍ی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌
ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌
 
ناشر:
ب‍ه‍ش‍ت‌ ب‍ی‍ن‍ش‌
دارال‍ع‍وده‌
ق‍ص‍ه‌ پ‍رداز
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
ف‍رزان‍ه‌
م‍رس‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دارم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ی‍اه‌
ف‍ردوس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سفرنامه عتبات ( سال ۱۲۸۷ قمری )
ناصرالدین قاجار، شاه ایران ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۶۷۰۴۳‬,‭‌ن۱۶۲‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سفرنامه مادام دیالافوا
دیولافوا، ژان ؛  تهران قصه پرداز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۰۴‬,‭د۹۸۸‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
از حریم تا حرم
فخرالملک ، ابوالحسن خان اردلان ،۱۳۴۵-۱۲۷۹ ق ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۶۷۰۴۳‬,‭‌ف۲۷۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شهریار جاده ها
ناصرالدین قاجار، شاه ایران ،۱۳۱۳-۱۲۴۷ ق ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۶۷۰۴۳‬,‭‌ن۱۶۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رحله الی رجال شجعان فی کردستان
شمدت ، داناآدمز ؛  بیروت دارمکتبه الحیاه   ،
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۶۷۰۴۳‬,‭‌ش۶۳۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کربلایی که من دیده ام
بقائی ، اسدالله ؛  اصفهان فرزانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۶۷۰۴۴‬,‭‌ب۵۹۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سفرنامه عضدالملک به عتبات
عضدالملک ، علی رضا بن موسی ،۱۳۲۸-۱۲۳۸ ق ؛  تهران موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۶۷۰۴۳‬,‭‌ع۶۵۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رحلات الی الوطن العربی الی العراق
بیروت دارالعوده   ، ۱۹۷۷م
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۶۷۰۴۳‬,‭ر۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هشت بهشت روی زمین :مجموعه ای از گوهرهای معرفت برای زائران نجف ، کربلا، کاظمین و سامرا
طیبی ، ناهید ؛  قم بهشت بینش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۷۶۴‬,‭ط۹۷۲‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سفرنامه ی کاشان تا کربلا با ققنوس ها
رضایی ، احمد ؛  کاشان مرسل   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۶۷۰۴۳‬,‭ر۵۷۴‌س‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک