مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍س‍گ‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -دس‍ت‍ور زب‍ان‌ زای‍ش‍ی‌
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
اس‍لام‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ت‍ف‍رق‍ه‌
 
پدیدآور:
ع‍س‍گ‍ری‌ آران‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ع‍س‍گ‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ع‍س‍گ‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر
 
ناشر:
رس‍ال‍ت‌ ق‍ل‍م‌
ف‍واد
م‍رس‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دستور توصیفی زبان انگلیسی (برمبنای نظریه زبانشناسی توصیفی چامسکی )
عسگری ، جعفر ؛  کاشان مرسل   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌ع۶۱۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طب الرضا( ع )و طب الصادق ( ع :)طب و درمان در اسلام
عسگری ، مرتضی ؛  تهران فواد   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭‌ع۶۱۳ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
نظریه زبانشناسی توصیفی چامسکی در آموزش زبان انگلیسی ( یک ارزیابی تطبیقی بین زبانشناسی توصیفی و شیوه تدریس سنتی )
عسگری آرانی ، جعفر ؛  تهران : دانشگاه تهران ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۱۳۷۴، ۴ ،LLP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قطره های زلال از فضائل نماز و گنجینه ای از گفتار گهربار معصومین علیهم السلام و برگزیده ای از نصایح و اندرزهای حکما
عسگری ، جعفر ؛  تهران رسالت قلم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۰۲‬,‭‌ع۶۲۳‌ق ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک