مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍طوان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍وی‍ان‌
ش‍وری‌( اس‍لام‌)
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
س‍وری‍ه‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۱ ق‌
س‍وری‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -س‍وری‍ه‌ -ق‍رن‌۱ ق‌
ق‍دری‍ه‌
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌
ش‍ع‍وب‍ی‍ه‌
اس‍لام‌ -س‍وری‍ه‌ -ف‍رق‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۱ ق‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۱ ق‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲ ق‌-.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ام‍وی‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲ ق‌-.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د.
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -خ‍راس‍ان‌ -ق‍رن‌۱ ق‌.
 
پدیدآور:
ع‍طوان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
دار ال‍ج‍ی‍ل‌
دارال‍ج‍ی‍ل‌
دارل‍ج‍ی‍ل‌
درا ال‍ج‍ی‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرقه های اسلامی در سرزمین شام در عصر اموی
عطوان ، حسین ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۵۲۲‬,‭‌ع۶۹۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه القصیده العربیه فی العصر العباسی الاول
عطوان ، حسین ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۴۰۷ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴۰۹‬,‭‌ع۶۹۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شعراء الدولتین الامویه و العباسیه
عطوان ، حسین ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۹۸۱
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱‬,‭‌ع۶۹۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظام ولایه العهد و وراثه الخلافه فی العصر الاموی
عطوان ، حسین ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۹۹۱م =۱۴۱۱ق
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ع۶۹۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<الشعر=شعر >والشعراء فی بلاد الشام فی العصر الاموی
بیروت دارالجیل   ، ۱۹۸۹
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۲‬,‭‌ع۶۹۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الدعوه =دعوه >العباسه تاریخ و تطور
عطوان ، حسین ؛  بیروت دارالجیل   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ع۶۹۳د‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<الروایه =روایه >التاریخیه فی بلاد الشام فی العصر الاموی
عطوان ، حسین ؛  دارلجیل   ، ۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱‬,‭‌ع۶۹۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<الزندقه =زندقه >و الشعوبیه فی العصر العباسی الاول
عطوان ، حسین ؛  بیروت دارالجیل   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۴۲۲‬,‭‌ع۶۹۳ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<الفقهاء=فقهاء >و الخلافه فی العصر الاموی
عطوان ، حسین ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۴۱۱ه
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ع۶۹۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<الشعر=شعر >فی خراسان
عطوان ، حسین ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۴۰۹=۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۲‬,‭‌ع۶۹۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<الشعراء=شعراء >الصعالیک فی صدرالاسلام والعصرالاموی
عطوان ، حسین ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۹۷۰=۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳‬,‭‌ع۶۹۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<الشعراء=شعراء >الصعالیک فی العصر العباسی الاول
عطوان ، حسین ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۹۷۲=۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ع۶۹۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ملامح من الشوری فی العصر الاموی
عطوان ، حسین ؛  بیروت دار الجیل   ، ۱۴۱۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۳۲‬,‭‌ع۶۹۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<الجغرافیه =جغرافیه >التاریخیه البلاد الشام فی العصر الاووی
عطوان ، حسین ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۹۸۷
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۰۴‬,‭‌ع۶۹۳‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<الدعوه =دعوه >العباسیه مبادی و اسالیب
عطوان ، حسین ؛  بیروت درا الجیل   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ع۶۹۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<الروایه =روایه >الادبیه فی بلاد الشام فی العصر الاموی
عطوان ، حسین ؛  بیروت دار الجیل   ، ۱۴۰۸ق
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۳۲۰۹‬,‭‌ع۶۹۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<الفرق =فرق >الاسلامیه فی بلاد الشام فی العصر الاموی
عطوان ، حسین ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۹۸۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۵‬,‭‌ع۶۹۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روایه الشامیین للمغازی و السییر
عطوان ، حسین ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱‬,‭‌ع۶۹۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه القصیده العربیه فی العصر الجاهلی
عطوان ، حسین ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۴۰۸
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱۰۹‬,‭‌ع۶۹۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه القصیده العربیه فی العصر العباسی الثانی
عطوان ، حسین ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۴۰۲
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴۰۹‬,‭‌ع۶۹۳‌م‌ث‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2