مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ل‍وی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارس‍ی‌ -دس‍ت‍ور -ج‍م‍ع‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ف‍ارس‍ی‌ -دس‍ت‍ور
روزن‍ام‍ه‌ه‍ا -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ران‍ن‍دگ‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌، ۴۰ ق‌ .ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -دس‍ت‍ور
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌)
اس‍لام‌ و زرت‍ش‍ت‍ی‌
آزم‍ون‍ه‍ای‌ ه‍وش‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
ق‍رآن‌ -ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
 
پدیدآور:
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ی‍ض‍ی‌، ک‍ری‍م‌
ال‍ل‍ه‌وردی‌، ف‍ری‍د گ‍ردآورن‍ده‌
خ‍طی‍ب‌ زاده‌، م‍ه‍دی‌
ش‍ی‍خ‍ی‌، م‍وری‍س‌
اب‍راه‍ی‍م‌ زاده‌، ح‍س‍ن‌
ع‍ل‍وی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
زم‍ان‍ی‍ان‌ ، ص‍درال‍دی‍ن‌
زم‍ان‍ی‍ان‌، ص‍درال‍دی‍ن‌
ردائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د
رن‍ج‍ب‍ر، اح‍م‍د
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ ف‍ی‍ض‌ آب‍ادی‌، م‍ه‍دی‌
ب‍واس‍ح‍اق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، ری‍ح‍ان‍ه‌
ج‍م‍ال‍ی‌، زه‍ره‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ی‍خ‍ت‍گ‍ان‌ ع‍ل‍وی‌
ی‍اران‌ ع‍ل‍وی‌
س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‍ی‌ ع‍ل‍وی‌
م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ع‍ل‍وی‌
ع‍ل‍وی‌ ف‍ره‍ی‍خ‍ت‍ه‌
ع‍ل‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش زبان انگلیسی ( شامل اقسام کلام ، نحو، واژگان ، درک مفهوم و آزمون )برای داوطلبان آزمونهای کاردانی ...
[تهران ] علوی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭آ۸۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<۲۵۰۰= دوهزار و پانصد >تست بینش دینی و فرهنگ و معارف اسلامی
الله وردی ، فرید گردآورنده ؛  تهران علوی   ،
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ف‍لا۷۳۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین راهنمائی و رانندگی -حمل و نقل ، گذرنامه ورود و اقامت اتباع بیگانه ، اماکن عمومی با آخرین اصلاحات ۱۳۷۳
تهران علوی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵۰۹‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرسشها و پاسخ تشریحی آزمونهای ادبیات فارسی
زمانیان ، صدرالدین ؛  تهران علوی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭ز ۵۲ ‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هوش و سنجش و استعداد تحصیلی
تهران علوی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ه۸۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و ترکیب سوره حمد
علوی ، مجتبی ؛  مجتبی علوی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌ع۸۲۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دستور زبان فارسی ، بانظمام صد بیت تجزیه و ترکیب مطابق بانظمام جدید آموزشی
ردائی ، محمد ؛  تهران سازمان آموزشی علوی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭ر۷۶۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مطبوعاتی ( فارسی ، عربی ، انگلیسی )
رنجبر، احمد ؛  [تهران ] علوی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۱۷۰۳‬,‭ر۷۲۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آزمون عربی
رنجبر، احمد ؛  [تهران ] علوی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۸۲۴‬,‭ر۷۲۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جمع مکسر
زمانیان ، صدرالدین ؛  [تهران ] علوی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭ز۵۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دیدار با علی علیه السلام :سیری در تفسیر نهج البلاغه علامه محمد تقی جعفری
فیضی ، کریم ؛  تهران یاران علوی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۱۵‬,‭‌ج۴۶۶‌ت،/‌ش‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر اسلام و زرتشت
شیخی ، موریس ؛  تهران علوی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۷۴‬,‭‌ش ۹۲۵ ‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه زیست شناسی
ابراهیم زاده ، حسن ؛  علوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۵۷۴‬,‭۰۳‬,‭و۱۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهکارهای نوین افزایش استعداد تحصیلی و توان علمی :هوش
تهران فرهیختگان علوی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۶‬,‭ر۲۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام مفاهیم بنیادی و آزمونهای کلیدی و طبقه بندی شده و استاندارد عربی ( ۳ :)شرح و اهداف کلی درس ... قابل استفاده داوطلبان ، دبیران ، مدرسان و نخبگان فراگیری زبان و ادبیات عرب و کنکور
جمالی ، زهره ؛  تهران علوی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵۰۷‬,‭‌ج۶۱۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی ویژه گروه علوم انسانی شامل شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ،...
بواسحاقی ، علی ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ب۷۴۳‌ع‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی ویژه گروه علوم ورزشی و تربیت بدنی شامل شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ،...
محمدخانی ، ریحانه ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌م۳۴۴‌ف‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
رشد و یادگیری حرکتی ویژه گروه علوم ورزشی و تربیت بدنی شامل شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ،...
شریعتی فیض آبادی ، مهدی ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ش۴۴۴ر‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی ویژه گروه علوم ورزشی و تربیت بدنی شامل شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ،...
سلیمانی ، حسین ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌س۶۹۱‌ح‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت سازمان ها و طرز اجرای مسابقات ورزشی ویژه گروه علوم ورزشی و تربیت بدنی شامل شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ،...
خطیب زاده ، مهدی ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌خ۶۳۵‌م‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3