مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ک‍ب‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رآن‌ -ق‍رائ‍ت‌
ق‍رآن‌ -اع‍راب‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
 
پدیدآور:
ع‍ک‍ب‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍اب‌
دارال‍ف‍ک‍ر ال‍م‍ع‍اص‍ر
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ال‍ص‍ادق‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعراب القرءات الشواذ
عکبری ، عبدالله بن حسین ؛  بیروت عالم الکتاب   ، ۱۴۱۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌ع۷۵۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
املاء مامن به الرحمن من وجوه الاعراب و القراءات فی جمیع القرآن
عکبری ، عبدالله بن حسین ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۱۳۹۹ه.
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌ع۷۵۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
املاء مامن به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات فی جمیع القرآن
عکبری ، عبدالله بن حسین ؛  تهران مکتبه الصادق   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌ع۷۵۲‌ف‍لا‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اعراب الحدیث النبوی
عکبری ، عبدالله بن حسین ؛  بیروت دارالفکر المعاصر   ، ۱۴۰۹ق =۱۹۸۹م =۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ع۷۵۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک