مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ارس‍ی‌ -دس‍ت‍ور زب‍ان‌ زای‍ش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارس‍ی‌ -دس‍ت‍ور زب‍ان‌ زای‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ش‍ک‍وه‌ ال‍دی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌
م‍ی‍رع‍م‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌
اح‍م‍دس‍ل‍طان‍ی‌، م‍ن‍ی‍ره‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
آت‍ی‍ه‌
س‍م‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دستور زبان فارسی برپایه نظریه گشتاری
مشکوه الدینی ، مهدی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۰-۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌م۵۸۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نحو زبان فارسی ( بر پایه نظریه حاکمیت و مرجع گزینی )
میرعمادی ، علی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌م۹۴۸‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دستور زبان گشتاری ( بر مبنای زبان شناسی و معناشناسی )
احمدسلطانی ، منیره ؛  [تهران ] آتیه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ف‍لا۲۸۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک