مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍رزام‌، ع‍ب‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌ -ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( م‍ت‍وس‍طه‌)
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -دس‍ت‍ور -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( م‍ت‍وس‍طه‌)
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ف‍رزام‌، ع‍ب‍اس‌
ق‍اری‌ ن‍ی‍ت‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
 
ناشر:
ک‍س‍ری‌
ب‍اس‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<۹۹= نود و نه >داستان کوتاه انگلیسی و کامپری هنشن noisneherpmoc dna seirots trohs hsilgnE 99
فرزام ، عباس ؛  تهران باستان   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۶۴‬,‭‌ف۴۸۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سوالات زبان انگلیسی امتحانات نهایی سال چهارم دبیرستان
قاری نیت ، علی اکبر ؛  کسری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۷۳‬,‭۲۳۸۰۷۶‬,‭‌ق۱۶۸‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تست و گرامر انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه :مخصوص دبیرستان و داوطلبان دانشگاهها
فرزام ، عباس ؛  تهران باستان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ف۴۸۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه :گرامر - لغت - درک مطلب همراه با ۱۵۰۰ سئوال چهارجوابی مخصوص دبیرستان -پیش دانشگاهی -کنکور سراسری و داوطلبان منحصرا زبان
فرزام ، عباس ؛  تهران باستان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌ف۴۸۵ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک