مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍ره‍ب‍د، م‍ژگ‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌
ک‍اردرم‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
 
پدیدآور:
ف‍ره‍ب‍د، م‍ژگ‍ان‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌ ک‍ش‍ور، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کمک به رشد مهارتهای حرکتی کودکان
فرهبد، مژگان ؛  تهران پژوهشکده کودکان استثنایی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۴۱۲۳‬,‭‌ف۶۴۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاردرمانی در عقب ماندگی ذهنی
فرهبد، مژگان ؛  تهران سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، پژوهشکده کودکان استثنایی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۸۵۱۵‬,‭‌ف۶۴۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک