مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹ - ۴۱۶ ؟ ق‌ -.ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -ن‍ق‍اش‍ی‍ه‍ا، م‍ی‍ن‍ی‍ات‍وره‍ا و غ‍ی‍ره‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
طب‍ی‍ع‍ت‌ در ه‍ن‍ر -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ق‍رآن‌ -ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌
ه‍ن‍ر -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
م‍س‍ج‍د ج‍ام‍ع‌ ع‍ت‍ی‍ق‌ ش‍ی‍راز
ه‍ن‍ر ای‍ران‍ی‌ -اص‍ف‍ه‍ان‌
دورن‍م‍ا در ه‍ن‍ر
م‍ع‍م‍اری‌ ک‍ل‍ی‍س‍ا -ای‍ران‌ -ج‍ل‍ف‍ا( اص‍ف‍ه‍ان‌)
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴ ق‌
ه‍ن‍ر -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ -چ‍ی‍ن‌
م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ل‍خ‍ان‍ی‌ -ای‍ران‌ -ن‍طن‍ز
ن‍ق‍اش‍ی‌ ای‍ران‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ -ان‍دل‍س‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۰ - ۱۲ ق‌ .ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ت‍ج‍دد
م‍ع‍م‍اری‌ -م‍ک‍زی‍ک‌
ن‍م‍ای‍ش‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
رادف‍ر، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
طغ‍ی‍ان‍ی‌، اس‍ح‍ق‌
ص‍ح‍راگ‍رد، م‍ه‍دی‌
ب‍ل‍ر، ش‍ی‍لا
وی‍ل‍ب‍ر، دون‍ال‍د ن‍ی‍وت‍ن‌
ی‍ان‍گ‌، ج‍ی‍م‍ی‍ان‌
اس‍ت‍ی‍رل‍ن‌، ه‍ان‍ری‌
راک‍ع‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ان‍دروز، م‍ال‍ک‍وم‌
ج‍اب‍ری‌ م‍ق‍دم‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ه‍ادی‌
ح‍ق‌ ن‍ظری‍ان‌، آرم‍ن‌
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍ود
ه‍ی‍ل‍ن‌ ب‍رن‍د، راب‍رت‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ص‍ال‍ح‌
ب‍اروک‍ان‌، م‍اری‍ان‌
پ‍ی‍رازول‍ی‌ -س‍راس‍ت‍ی‍ون‌، م‍ی‍ش‍ل‌
م‍راغ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادرب‍ن‌ غ‍ی‍ب‍ی‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ م‍رک‍ز ت‍ال‍ی‍ف‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ال‍ی‍ف‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، گ‍روه‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ م‍رک‍ز ت‍ال‍ی‍ف‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کلیساهای ارامنه جلفای نو اصفهان
حق نظریان ، آرمن ؛  تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۷۲۶‬,‭۵۹۳۲،/۵۰۹۵‬,‭‌ح۶۷۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تعامل ادبیات و هنر در مکتب اصفهان
رادفر، ابوالقاسم ؛  تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۷۰۹‬,‭۵۵‬,‭ر۱۵۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی هنر و معماری پس از انقلاب اسلامی
تهران فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ، گروه هنر و معماری   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۷‬,‭‌ک۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شهر و مدرنیته
جابری مقدم ، مرتضی هادی ؛  تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۰۷‬,‭۷۶‬,‭‌ج ۱۱۹ ‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مجله فارسی
 
 
خیال
تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۹۵۴خ‌ ،۰۵ / ،۷۰۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زبان تصویری شاهنامه
هیلن برند، رابرت ؛  تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران ، مرکز تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش،/‌ن‌ه‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جامع الالحان
مراغی ، عبدالقادربن غیبی ؛  تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۷۸۰‬,‭۹۵۵‬,‭‌م۴۳۷‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
منظره و هنر غرب
اندروز، مالکوم ؛  تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران مرکز تالیف و ترجمه و نشر آثار هنری   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۷۵۸‬,‭۱۰۹۱۸۲۱‬,‭‌ف‍لا۸۷۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تفکر شیعه و شعر دوره صفوی
طغیانی ، اسحق ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان ، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۲‬,‭۴‬,‭ط۶۵۱‌ت‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ترسا دختر مسیحی :بررسی دیدگاه برخی از نظریه پردازان معاصر تئاتر و مقایسه آن با تعزیه
عزیزی ، محمود ؛  تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۷۹۲‬,‭۰۹‬,‭‌ع۵۸۸‌تر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش بهار ایرانی
راکعی ، فاطمه ؛  تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭ر۲۵۲‌م‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش طبیعت در هنر شرق
همایش بین المللی طبیعت در هنر شرق ( ۱۳۸۴ :تهران ) ؛  تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران مرکز تالیف و نشر آثار هنری   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۷۵۸‬,‭۹۵۰۸‬,‭‌ه۶۴۲‌م‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هنر و شناخت
یانگ ، جیمیان ؛  تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۱۱۱‬,‭۸۵‬,‭‌ی۲۷‌ه‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
معماری ایلخانی در نطنز :مجموعه مزار شیخ عبدالصمد
بلر، شیلا ؛  تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۹۳۳۷‬,‭‌ب۶۴۵‌م‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مسجد عتیق شیراز
ویلبر، دونالد نیوتن ؛  تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۶۳۲‬,‭و۹۳۲‌م‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نگارگری ایرانی -اسلامی در نظر و عمل
طباطبائی ، صالح ؛  تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۷۵۹‬,‭۹۵۵‬,‭ط۳۷۹‌ن‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
معماری اسلامی در اندلس
باروکان ، ماریان ؛  تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۷۲۰‬,‭۰۹۰۲،/۹۴۶‬,‭‌ب۱۹۴‌مد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مصحف روشن :معرفی برخی از نسخه های قرآن در موزه های شیراز قرن هفتم تا نهم هجری
صحراگرد، مهدی ؛  تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۰۱۱‬,‭۳۱‬,‭‌ص۴۴۵‌م‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
معماری مکزیک باستان
استیرلن ، هانری ؛  تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۷۲۰‬,‭۹۷۲‬,‭‌ف‍لا۴۹۳‌م‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
معماری چین
پیرازولی -سراستیون ، میشل ؛  تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۷۲۰‬,‭۹۵۱‬,‭‌پ۸۸۵‌م‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2