مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اف‌ .آر .ب‍ی‌ .آر( .ال‍گ‍وی‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌)
ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌ -ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ -داده‌ پ‍ردازی‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ م‍واد دی‍د و ش‍ن‍ودی‌ -ای‍ران‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
ق‍واع‍د ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ان‍گ‍ل‍وام‍ری‍ک‍ن‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍دارس‌
ق‍واع‍د ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ان‍گ‍ل‍و آم‍ری‍ک‍ن‌
ف‍ه‍رس‍ت‌ن‍وی‍س‍ی‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ف‍ای‍ل‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
م‍ج‍ی‍دی‌، م‍وس‍ی‌
ح‍اذق‌، ف‍ری‍دون‌
ش‍ه‍ب‍ازی‌، م‍ه‍ری‌
م‍ان‌، م‍ارگ‍ارت‌
اول‍ی‍ور، ک‍ری‍س‌
ح‍ک‍ی‍م‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ه‍ان‍ت‍ر، اری‍ک‌
م‍ی‍چ‍ل‌، آن‌ ام‌.
ج‍ان‍گ‌، ی‍ی‍ن‌
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
ع‍ب‍دال‍ه‍ادی‌، م‍ح‍م‍د ف‍ت‍ح‍ی‌
ش‍ع‍لان‌، ج‍م‍ال‌ ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
ع‍ص‍اره‌، ف‍ری‍ده‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
طرح‌ آی‍ن‍ده‌
چ‍اپ‍ار
دارال‍ف‍ک‍ر ال‍ع‍رب‍ی‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آس‍ی‍ا
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍م‍ک‌ آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍دارال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ال‍ک‍ت‍اب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍داری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی کامپیوتری
هانتر، اریک ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۳‬,‭‌ه۳۶۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی :اصول و روشها
فتاحی ، رحمت الله ؛  مشهد تهران دانشگاه فردوسی مشهد کتابدار   ، ۱۳۹۲- ۱۳۷۷ -۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۳‬,‭‌ف۲۲۲‌ف‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قواعد فهرست نویسی و رده بندی ساده مواد غیر چاپی
حاذق ، فریدون ؛  تهران مرکز اسناد فرهنگی آسیا   ، [۱۳۵۶]
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۳‬,‭‌ح۱۸۱‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الفهرسه =فهرسه >و الفهارس دلیل عمل
شعلان ، جمال عبدالحمید ؛  القاهره دارالفکر العربی   ، ۱۴۲۱ه
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۳‬,‭‌ش۵۲۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ایجاد و گسترش کتابخانه های آموزشگاهی
مجیدی ، موسی ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۰۲۷‬,‭۸‬,‭‌م۲۸۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول فهرستنویسی و طبقه بندی
مان ، مارگارت ؛  تهران مرکز خدمات کتابداری   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۳‬,‭‌م۱۷۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اتجاهات حدیثه فی الفهرسه
عبدالهادی ، محمد فتحی ؛  القاهره مکتبه الدارالعربیه الکتاب   ، ۱۴۱۷
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۳‬,‭‌ع۳۹۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی و قدم به قدم فهرستنویسی و رده بندی کتابهای فارسی بر اساس قواعد انگلو -آمریکن
عصاره ، فریده ؛  تهران دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۳‬,‭‌ع۶۴۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فهرست نویسی کتاب با استفاده از قواعد بازنگری شده انگلو-امریکن
تهران چاپار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۳۲‬,‭‌ف۹۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه قواعد فهرستنویسی مواد شنیداری
تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۳۴۰۹۵۵‬,‭د۵۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی منابع الکترونیکی با استفاده از قواعد فهرست نویسی انگلو - امریکن
تهران چاپار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۳۴۴‬,‭‌ف۹۲۱‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی و سازماندهی منابع دیجیتالی :راهنمای کتابداران
میچل ، آن ام . ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۳۴۴‬,‭‌م۹۲۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اوراق عتیق ( مجموعه مطالعات متن پژوهی ، نسخه شناسی و فهرست نگاری )
حکیم ، محمدحسین ؛  تهران کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۰۱۱‬,‭۳۱‬,‭‌ح۷۳۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مبانی آر دی ای ( توصیف و دسترسی منبع )
اولیور، کریس ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۳۲‬,‭‌ف‍لا۹۳۷آ‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اجرای اف آر بی آر در کتابخانه ها :مباحث کلیدی و خط سیرهای آتی
جانگ ، یین ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۳‬,‭‌ج۲۱۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی رایانه ای :مفاهیم ، شیوه ها و کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در سازماندهی اطلاعات
فتاحی ، رحمت الله ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۳۰۲۸۵‬,‭‌ف۲۲۲‌ف‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سازماندهی مواد( رشته کتابداری و اطلاع رسانی )
شهبازی ، مهری ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۰۹۵۵،/۱۵۵۴‬,‭‌ش۷۶۶‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک