مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ق‍اس‍م‍ی‌، ب‍ه‍روز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ -ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍ری‍س‍ون‌، ج‍ف‍ری‌
ق‍اس‍م‍ی‌، ب‍ه‍روز
اح‍م‍دپ‍ور، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
آوای‌ ک‍لار
س‍پ‍اه‍ان‌
ه‍ی‍ات‌
ن‍ش‍ر آب‍ت‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تئوریهای رفتار سازمانی
قاسمی ، بهروز ؛  تهران هیات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳‬,‭‌ق۱۹۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک
هریسون ، جفری ؛  تهران نشر آبتین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۱۲‬,‭‌ه۵۵۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرگ پرواز
قاسمی ، بهروز ؛  تهران آوای کلار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ق۱۹۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی
قاسمی ، بهروز ؛  تهران سپاهان   ، ۱۳۸۸-۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴‬,‭‌ق۱۹۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع کارآفرینی :اولین کتاب جامع درس و تست کارآفرینی ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد...
احمدپور، محمود ؛  تهران کتابخانه فرهنگ   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ف‍لا۲۷۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک