مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -م‍ص‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -م‍ص‍ر
 
پدیدآور:
ب‍ه‍ن‍ام‌، رم‍س‍ی‍س‌
س‍لام‍ه‌، م‍ام‍ون‌م‍ح‍م‍د
م‍ح‍م‍د، ع‍وض‌
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍اه‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ب‍الاس‍ک‍ن‍دری‍ه‌
دارال‍ف‍ک‍ر ال‍ع‍رب‍ی‌
دار ال‍م‍طب‍وع‍ات‌ ال‍ج‍ام‍ع‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الاجراءات = اجراءات >الجنائیه فی التشریع المصری
سلامه ، مامون محمد ؛  [قاهره ] دارالفکر العربی   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۶۲‬,‭‌س۶۲۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الاجراءات = اجراءات >الجنائیه تاصیلا و تحلیلا
بهنام ، رمسیس ؛  قاهره منشاه المعارف بالاسکندریه   ، ۱۹۷۷م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ب۸۸۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الجرائم =جرائم >المصره بالمصلحه العامه
محمد، عوض ؛  اسکندریه دار المطبوعات الجامعیه   ، ۱۹۸۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۶۲۰۲‬,‭‌م ۳۳۸ ‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک