مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍رآن‌ -ام‍ث‍ال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رآن‌ -ام‍ث‍ال‌
ق‍رآن‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ق‍رآن‌
ق‍رآن‌ -ام‍ث‍ال‌ و ح‍ک‍م‌
ق‍رآن‌ -- ام‍ث‍ال‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍اض‌، م‍ح‍م‍دج‍اب‍ر
رض‍وی‌، م‍ح‍م‍د
اک‍ب‍ری‌، م‍ح‍م‍ود
طاه‍ری‌ ق‍م‍ی‌، اح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌، ن‍اص‍ر
م‍ع‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌، م‍ح‍م‍د
ح‍ک‍ی‍م‌ ت‍رم‍ذی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
زی‍ن‌، س‍م‍ی‍ح‌ ع‍اطف‌
ص‍ب‍وری‌، ج‍ع‍ف‍ر
اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌، اس‍م‍ع‍ی‍ل‌
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر
اب‍ن‌ ق‍ی‍م‌ ج‍وزی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر،۷۵۱-۶۹۱ ق‌
ح‍ک‍م‍ت‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
 
ناشر:
اس‍وه‌
ب‍ن‍ی‍اد ق‍رآن‌ پ‍رس‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
دارال‍ف‍ک‍ر
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ام‌ م‍ه‍دی‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ ق‍ل‍م‌
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ل‍ب‍ن‍ان‍ی‌
دارالاض‍واء
ال‍م‍ع‍ه‍د ال‍ع‍ال‍م‍ی‌ ل‍ل‍ف‍ک‍ر الاس‍لام‍ی‌
دارال‍م‍ع‍رف‍ه‌
ن‍ش‍ر ن‍س‍ل‌ ج‍وان‌
ج‍ع‍ف‍ر ص‍ب‍وری‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الامثال =امثال >فی القرآن الکریم
ابن قیم جوزیه ، محمد بن ابی بکر،۷۵۱-۶۹۱ ق ؛  بیروت دارالمعرفه   ، ۱۴۰۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۴‬,‭‌ف‍لا۱۶۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر امثال القرآن ( تحقیقی ، تحلیلی و تطبیقی )
اسمعیلی ، اسمعیل ؛  [تهران ] اسوه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۴‬,‭‌ف‍لا۵۳۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
امثال قرآن ، فصلی از تاریخ قرآن کریم
حکمت ، علی اصغر ؛  تهران بنیاد قرآن پرسش   ، ۱۳۶۱-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۴‬,‭‌ح۷۱۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دروس فی امثال القرآن من القصص والبرهان
صبوری ، جعفر ؛  جعفر صبوری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۴‬,‭‌ص۴۱۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برداشت های تربیتی یا مقایسه های تربیتی
اکبری ، محمود ؛  قم نشر پیام مهدی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۴‬,‭‌ف‍لا۶۸۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الامثال = امثال >فی القرآن الکریم
فیاض ، محمدجابر ؛  ریاض المعهد العالمی للفکر الاسلامی   ، ۱۴۱۵ق = ۱۹۹۵ م =۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۴‬,‭‌ف۹۳۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<الامثال =امثال >والمثل والتمثل والمثلات فی القرآن الکریم
زین ، سمیح عاطف ؛  بیروت دارالکتاب اللبنانی   ، ۱۴۰۷=۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۴‬,‭ز۹۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مثل های قرآنی :توضیح واژه ها، ترجمه و تبیین و تفسیر نکته های مثل های قرآنی
طاهری قمی ، احمدعلی ؛  قم توسعه قلم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۲‬,‭ط۳۱۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<الامثال =امثال >فی القرآن الکریم
عبدالرحیم ، محمد ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۴۲۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۴‬,‭‌ع۳۳۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مثالهای زیبای قرآن ( امثال القرآن )
مکارم شیرازی ، ناصر ؛  قم نشر نسل جوان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۴‬,‭‌م۷۳۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<الامثال = امثال >فی القرآن الکریم
سبحانی تبریزی ، جعفر ؛  بیروت دارالاضواء   ، ۱۴۲۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۴‬,‭‌س۲۷۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ امثال القرآن و معادل های آن در زبان فارسی
رضوی ، محمد ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۴‬,‭ر۵۹۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<الامثال = امثال >من الکتاب و السنه
حکیم ترمذی ، محمدبن علی ؛ 
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۴‬,‭‌ح۷۴۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ امثال و تعابیر قرآنی
معینی ، محسن ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭ف‍ا/۱۳‬,‭‌م۶۸۴‌فر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک