مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍رآن‌ -ت‍ج‍وی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -آواش‍ن‍اس‍ی‌
ق‍رآن‌ -ت‍ج‍وی‍د
ق‍رآن‌ - ت‍ج‍وی‍د
ق‍رآن‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ق‍رآن‌ -ت‍ج‍وی‍د -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ق‍رآن‌ -ق‍رائ‍ت‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌داری‍ان‍ی‌، ن‍اص‍ر
پ‍ورف‍رزی‍ب‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ق‍اری‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ق‍رن‌۱۱ ؟ق‌
زن‍دی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ص‍درال‍دی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ف‍اض‍ل‌ گ‍روس‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ی‍گ‍ل‍ری‌، ح‍س‍ن‌
ام‍ی‍دال‍ل‍ه‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ت‍وس‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍وس‍وی‌ ب‍ل‍ده‌، م‍ح‍س‍ن‌
دع‍اس‍ی‌، ع‍زه‌ ع‍ب‍ی‍د
رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ع‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
دان‍ی‌، ع‍ث‍م‍ان‌ ب‍ن‌ س‍ع‍ی‍د، ۴۴۴-۳۷۱ ق‌
ص‍راف‌ ک‍رب‍لای‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ک‍ات‍ب‍ی‌خ‍وئ‍ی‌، ام‍ی‍ن‌ال‍ه‌
ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
پ‍ی‍ام‌ آزادی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
دارال‍ن‍دوه‌ ال‍ج‍دی‍ده‌
م‍ع‍ی‍ن‍ی‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ان‍ت‍ش‍ارات‌ وف‍ا
روح‍ان‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ن‍ائ‍ی‌
ال‍م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‌ الاس‍لام‍ی‌
واح‍د ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د
م‍س‍ج‍د ج‍ام‍ع‌ ن‍ارم‍ک‌، ب‍خ‍ش‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌
دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
طور
م‍ص‍طف‍ی‌ ال‍ص‍راف‌
م‍طب‍ع‍ه‌ وزاره‌ الاوق‍اف‌ ال‍ش‍وون‌ ال‍دی‍ن‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور
ح‍اذق‌
ن‍ش‍ر ش‍ف‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
<التجوید = تجوید>
طهران المجمع العلمی الاسلامی   ، ۱۴۰۲ق
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌ت۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هدایه القراء فی علم التجوید
صدرالدینی ، علیرضا ؛  موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور   ، ۱۳۶۳ه.ش
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌ص۴۸۳‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<المکتفی =مکتفی >فی الوقف و الابتداء دراسه و تحقیق
دانی ، عثمان بن سعید، ۴۴۴-۳۷۱ ق ؛  بغداد مطبعه وزاره الاوقاف الشوون الدینیه   ، ۱۴۰۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭د۲۷۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تعلیم و تجوید قرآن
امیدالله کاشانی ، عباس ؛  [تهران ] پیام آزادی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌ف‍لا۷۹۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سرالبیان فی علم القرآن با تجوید کامل استدلالی
بیگلری ، حسن ؛  تهران سنائی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌ب۹۶۲‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قرآن را صحیح بخوانیم
پورفرزیب ، ابراهیم ؛  واحد فرهنگی بنیاد شهید   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌پ۷۱۸‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه التجوید فی علم قرائه القرآن المجید
رضایی ، محمد ؛  تهران مسجد جامع نارمک ، بخش تبلیغات   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭ر۵۷۴‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب تحفه الاخوان فی تجوید القرآن
کاتبی خوئی ، امین اله ؛  تهران انتشارات وفا   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌ک۱۲۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تجوید جامع
گلستانی داریانی ، ناصر ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌گ۵۷۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حلیه المتقین
موسوی بلده ، محسن ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌م۸۴۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حلیه القرآن :قواعد تجوید مطابق با روایت حفض از عاصم
موسوی بلده ، محسن ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌م۸۴۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تجوید قرآن با تصویر به همراه تفسیر سوره حمد
معینیان ، مهدی ؛  تهران معینیان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌م۶۸۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روش تدریس قرآن و آموزش روخوانی و تجوید مختصر
توسلی ، محمدرضا ؛  طور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۰۷‬,‭‌ت۸۳۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تجوید قرآن کریم
شهیدی ، محمدرضا ؛  تهران دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی   ، ۱۴۱۳ق .=۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌ش۸۶۸آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر آواشناسی زبان عربی و تجوید قرآن
زندی ، بهمن ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۰۷۶‬,‭ز۶۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نثر اللئالی فی شرح نظم اللئالی
قاری ، ابوالقاسم ، قرن ۱۱ ؟ق ؛  قم حاذق   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌ق۱۶۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تجوید استدلالی در شرح منظومه
فاضل گروسی ، عبدالحسین ؛  نشر شفا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌ف۱۵۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روان خوانی و تجوید قرآن کریم
حبیبی ، علی ؛  قم روحانی حوزه علمیه قم ، مرکز مدیریت   ، ۱۳۷۸-۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱۰۷‬,‭‌ح۲۹۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فن التجوید ویلیه مرشد المرید الی علم التجوید
دعاسی ، عزه عبید ؛  بیروت دارالندوه الجدیده   ، ۱۴۰۷ه
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭د۸۵۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<الجدید=جدید >فی فن التجوید
صراف کربلایی ، مصطفی ؛  مصطفی الصراف   ، ۱۴۱۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌ص۵۹۶‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3