مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍رآن‌ -ق‍رائ‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رآن‌ -ق‍رائ‍ت‌
ق‍رآن‌ -- ق‍رائ‍ت‌
ق‍رآن‌ -اع‍راب‌
ق‍رآن‌ -ت‍ج‍وی‍د
ق‍رآن‌ -ق‍رائ‍ت‌
ق‍رآن‌ -ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‍ی‌
ق‍رآن‌ - ت‍ج‍وی‍د
ق‍رآن‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ق‍رآن‌ -ت‍ج‍وی‍د -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ق‍رآن‌ -ق‍رائ‍ت‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍وی‌، ی‍وس‍ف‌
ش‍ری‍ع‍ت‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
پ‍ورف‍رزی‍ب‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ع‍ک‍ب‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ی‍گ‍ل‍ری‌، ح‍س‍ن‌
ش‍ح‍رور، م‍ح‍م‍د
ت‍وس‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ح‍ی‍س‍ن‌، م‍ح‍م‍دس‍ال‍م‌
ه‍م‍دان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ع‍ز
م‍وس‍وی‌ ب‍ل‍ده‌، م‍ح‍س‍ن‌
ن‍وری‌ م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ع‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
ب‍ازرگ‍ان‌، م‍ه‍دی‌
ن‍ش‍ار، ع‍م‍رب‍ن‌ ق‍اس‍م‌، - ۹۳۸ق‌
ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اس‍لام‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
الاه‍ال‍ی‌
ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍اب‌
م‍ح‍م‍درض‍ا ن‍وری‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
م‍ع‍ی‍ن‍ی‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ق‍دی‍ان‍ی‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
دارال‍ج‍ی‍ل‌، م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ک‍ل‍ی‍ات‌ الازه‍ری‍ه‌
س‍ن‍ائ‍ی‌
ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍ب‌
واح‍د ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د
م‍س‍ج‍د ج‍ام‍ع‌ ن‍ارم‍ک‌، ب‍خ‍ش‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌
م‍ع‍ل‍م‌ (ان‍ج‍م‍ن‌ اس‍لام‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ای‍ران‌)
دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
طور
اس‍اطی‍ر
ن‍ه‍ض‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
اعراب القرءات الشواذ
عکبری ، عبدالله بن حسین ؛  بیروت عالم الکتاب   ، ۱۴۱۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌ع۷۵۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
املاء مامن به الرحمن من وجوه الاعراب و القراءات فی جمیع القرآن
عکبری ، عبدالله بن حسین ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۱۳۹۹ه.
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌ع۷۵۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی آموزش روخوانی قرآن کریم ، به ضمیمه ترجمه نماز به زبان انگلیسی
عابدینی ، محمدحسین ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱۰۷‬,‭‌ع۱۳۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش قرآن ( خودآموز)
بازرگان ، مهدی ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌ب۲۱۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سرالبیان فی علم القرآن با تجوید کامل استدلالی
بیگلری ، حسن ؛  تهران سنائی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌ب۹۶۲‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قرآن را صحیح بخوانیم
پورفرزیب ، ابراهیم ؛  واحد فرهنگی بنیاد شهید   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌پ۷۱۸‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه التجوید فی علم قرائه القرآن المجید
رضایی ، محمد ؛  تهران مسجد جامع نارمک ، بخش تبلیغات   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭ر۵۷۴‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چهارده روایت در قرائت قرآن مجید
شریعت ، محمدجواد ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌ش۴۳۸‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<المغنی =مغنی >، فی توجیه القراءات العشر المتواتره
محیسن ، محمدسالم ؛  بیروت دارالجیل ، مکتبه الکلیات الازهریه   ، ۱۴۰۸ه
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌م۳۷۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
برنامه قرائت :از آغاز تا پایان
نوری موسوی ، محمدرضا ؛  تهران محمدرضا نوری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۷۵۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه ای از آموزش قرآن کریم و عم جزء
تهران قدیانی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱۰۷‬,‭‌خ۶۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حلیه القرآن :قواعد تجوید مطابق با روایت حفض از عاصم
موسوی بلده ، محسن ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌م۸۴۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تجوید قرآن با تصویر به همراه تفسیر سوره حمد
معینیان ، مهدی ؛  تهران معینیان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌م۶۸۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روش تعلیم قرآن
اسلامی ، مسعود ؛  قم نهضت   ، [۱۳۶۲؟]
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۰۷‬,‭‌ف‍لا۵۲۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روش تدریس قرآن و آموزش روخوانی و تجوید مختصر
توسلی ، محمدرضا ؛  طور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۰۷‬,‭‌ت۸۳۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تجوید قرآن کریم
شهیدی ، محمدرضا ؛  تهران دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی   ، ۱۴۱۳ق .=۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌ش۸۶۸آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قرآن کتاب خدا را چگونه بخوانیم
علوی ، یوسف ؛  تهران معلم (انجمن اسلامی معلمان ایران )   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۰۷‬,‭‌ع۸۲۶‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<الکتاب =کتاب >و القرآن :قراه معاصره
شحرور، محمد ؛  دمشق الاهالی   ، ۱۹۹۰م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵‬,‭‌ش۳۸۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<البدور=بدور >الزهراه فی القراءات العشر المتواتره
نشار، عمربن قاسم ، - ۹۳۸ق ؛  بیروت عالم الکتب   ، ۲۰۰۰م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۴۴۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<الفرید=فرید >فی اعراب القرآن المجید
همدانی ، حسین بن ابی العز ؛  دوحه دارالثقافه   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌ه۶۷۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5