مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍رارداده‍ا -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -ان‍ت‍ق‍ال‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ن‍ف‍ت‌ -ای‍ران‌ -ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -م‍ل‍ی‌ ش‍دن‌
ق‍رارداده‍ا -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ق‍رارداده‍ا -ای‍ران‌ -طرز ت‍ن‍ظی‍م‌
ح‍ق‍وق‌ -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -اردن‌
ق‍رارداده‍ا -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
م‍ع‍ام‍لات‌ ام‍لاک‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ع‍ق‍ود و ای‍ق‍اع‍ات‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
ن‍ق‍ض‌ ق‍رارداد -ای‍ران‌
ت‍ع‍ه‍دات‌( ح‍ق‍وق‌ -)ف‍ران‍س‍ه‌
ق‍رارداده‍ا -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ف‍ران‍س‍ه‌
اج‍ازه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا و پ‍روان‍ه‌ ه‍ا -ق‍رارداده‍ا
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍د، ع‍ب‍دال‍ب‍اس‍ط ج‍اس‍م‌
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر
ص‍اب‍ری‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌
ف‍ران‍س‍ه‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
پ‍دف‍ی‍ل‍د، ک‍ال‍ی‍ن‌ ف‍ران‍ک‌
س‍رخ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
دودی‍ن‌، ب‍ش‍ارم‍ح‍م‍ود
ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌
ل‍ن‍دن‌، ک‍ارول‍ی‍ن‌
م‍وح‍د، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ره‌ پ‍ی‍ک‌، ح‍س‍ن‌
ی‍وس‍ف‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ح‍م‍ود، م‍ح‍م‍دع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ه‍م‍ش‍ری‌، ول‍ی‍دع‍وده‌
ک‍ت‍الا، ب‍ی‍ار
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
خ‍وارزم‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ م‍ج‍د
ان‍ت‍ش‍ار
آدن‍ا
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
م‍ج‍د
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ف‍ک‍رس‍ازان‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
ن‍ش‍ر ح‍ق‍وق‍دان‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
ش‍ه‍ر دان‍ش‌
خ‍ط س‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
انهاء العقد بالاراده المنفرده
حمود، محمدعبدالله ؛  عمان دارالثقافه   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۶۹۵۰۲‬,‭‌ح۸۳۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشکیل قراردادها و تعهدات
شهیدی ، مهدی ؛  تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲‬,‭‌ش۸۶۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آثار قراردادها و تعهدات
شهیدی ، مهدی ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲‬,‭‌ش۸۶۸آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سقوط تعهدات
شهیدی ، مهدی ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی مجد   ، ۱۳۶۸-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۲‬,‭‌ش۸۶۸‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نفت ما و مسائل حقوقی آن
موحد، محمدعلی ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۲۷۲۸۲۰۹۵۵‬,‭‌م۸۲۸‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب درسی دوره کارشناسی حقوق " قواعد عمومی قراردادها"
پدفیلد، کالین فرانک ؛  تهران آدنا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۹‬,‭۴۲‬,‭‌پ۳۱۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
عقود و تعهدات قراردادی بطور کلی و الزامات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه :مواد ۱۱۰۱- ۱۳۸۶
فرانسه .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۰-۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۴۴۰۲‬,‭‌ف۳۴۷‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها
کاتوزیان ، ناصر ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ک۱۲۵‌ح‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی حقوق قراردادها
ره پیک ، حسن ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲‬,‭ر۸۸۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نحوه عملی تنظیم و نگارش قولنامه (مبانی و ماهیت حقوقی )
یوسفی ، مرتضی ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۲‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌ن‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی ۳ : تعهدات
شهیدی ، مهدی ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۰- ۱۳۸۳ - ۱۳۸۹ -۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲‬,‭‌ش۸۶۸‌ح‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع عقد صلح
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۲‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌ن‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع عقد وقف ( وقفنامه )
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۲‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قراردادهای لیسانس
صابری ، روح الله ؛  تهران شهر دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۰۷‬,‭‌ص۱۲۹‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نقش اسناد عادی در معاملات املاک
سرخی ، علی ؛  تهران فکرسازان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۴۳۶۳،/۵۵‬,‭‌س۴۵۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
عقود نقل التکنولوجیا :الالتزامات المتبادله والشروط التقییدیه :دراسه مقارنه
همشری ، ولیدعوده ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۳۰ه = ۲۰۰۹ م
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۰۷‬,‭‌ه۶۸۶‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مشروع تمهیدی لتعدیل قانون الالتزامات و التقادم فی القانون الفرنسی
کتالا، بیار ؛  بیروت مجد   ، ۲۰۰۹م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۴۴۰۲‬,‭‌ک۳۷۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<الاطار = اطار >القانونی للعقد المبرم عبر شبکه الانترنت
دودین ، بشارمحمود ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۳۱ه = ۲۰۱۰ م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۷‬,‭د۷۴۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ابرام العقد عبر الانترنت
محمد، عبدالباسط جاسم ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۲‬,‭‌م۳۳۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تجارت بین الملل و محیط زیست
لندن ، کارولین ؛  تهران شهر دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۷۵۴‬,‭‌ل۶۵۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2