مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ق‍طره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
دی‍ن‌ - ت‍اری‍خ‌
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۷۹۲ق‌ -.ع‍رف‍ان‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۵ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۶ ق‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍دن‍ی‌ -ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ع‍دال‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۷ ق‌
ع‍روض‌ ف‍ارس‍ی‌
ان‍ق‍لاب‌
ای‍ران‍ی‍ان‌ -آداب‌ و رس‍وم‌
س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌،۱۳۵۹-۱۳۰۷ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ص‍ائ‍ب‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۰۸۶-۱۰۱۶ ق‌ -.دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۷۹۲ ق‌ .دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
آم‍وزش‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰
 
پدیدآور:
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ب‍ن‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۶۹۱؟ق‌
ب‍اق‍ری‌، م‍ه‍ری‌
آل‍ن‍ده‌، ای‍زاب‍ل‌
دورف‍م‍ن‌، آری‍ل‌
ع‍ل‍ی‌پ‍ور، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ج‍ی‍د
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،۵۹۵-۵۲۰ ق‌
ک‍ام‍و، آل‍ب‍ر
ن‍اص‍رخ‍س‍رو،۴۸۱-۳۹۴ ق‌
م‍اه‍ی‍ار، ع‍ب‍اس‌
ن‍اب‍اک‍ف‌، ولادی‍م‍ی‍ر، ولادی‍م‍ی‍روی‍چ‌
دری‍اگ‍ش‍ت‌، م‍ح‍م‍درس‍ول‌ گ‍ردآورن‍ده‌
ک‍زازی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
ص‍ف‍وی‌، ام‍ان‌ال‍ل‍ه‌
م‍ظاه‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
خ‍ت‍م‍ی‌ لاه‍وری‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
 
ناشر:
ق‍طره‌
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات زبانشناسی
باقری ، مهری ؛  تهران قطره   ، ۱۳۷۴،۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌ب۲۴۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی ادبی و روش تحقیق
ماهیار، عباس ؛  تهران قطره   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۱۸‬,‭‌م۱۹۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عروض فارسی :شیوه های نو برای آموزش عروض و قافیه
ماهیار، عباس ؛  تهران قطره   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴۱‬,‭‌م۱۹۵‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزارش بیست غزل حافظ برپایه زیباشناسی و باورشناسی
کزازی ، جلال الدین ؛  تهران قطره   ، ۱۳۷۵-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د،/‌ن‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خانه ارواح
آلنده ، ایزابل ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۶۳‬,‭۶۴‬,‭آ۷۶۵‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
صائب و سبک هندی در گستره تحقیقات ادبی
دریاگشت ، محمدرسول گردآورنده ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌ص۳۵۲د/‌ند‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گزینه اشعار ناصرخسرو
ناصرخسرو،۴۸۱-۳۹۴ ق ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۲‬,‭‌ن۱۶۴ ،د/‌ب ‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گزینه بوستان سعدی
سعدی ، مصلح بن عبدالله ،- ۶۹۱؟ق ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌س۵۵۴‌ب/‌ب‌ف‍لا‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خانواده ایرانی در روزگار پیش از اسلام
مظاهری ، علی اکبر ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۱‬,‭‌م۶۳۹‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
انسان طاغی
کامو، آلبر ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۶۲‬,‭‌ک۲۹۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تعلیم و تربیت جهانی در قرن بیستم
صفوی ، امان الله ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۹۵‬,‭‌ص۷۳۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دعوت به مراسم گردن زنی
ناباکف ، ولادیمیر، ولادیمیرویچ ؛  تهران قطره   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۴۴‬,‭‌ن۱۱۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شرح عرفانی غزلهای حافظ
ختمی لاهوری ، ابوالحسن عبدالرحمن ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د/‌ش‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گزیده اشعار خاقانی
خاقانی ، بدیل بن علی ،۵۹۵-۵۲۰ ق ؛  تهران قطره   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳د،/‌ب‌م‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جستاری در مرگ رنگ
علی پور، منوچهر ؛  تهران قطره   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹‌م/‌ن‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بیوه ها
دورفمن ، آریل ؛  تهران قطره   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۶۳‬,‭۶۴‬,‭د۷۵۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دین شناسی معاصر
محمدی ، مجید ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸‬,‭‌م۳۵۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جامعه مدنی به منزله یک روش
محمدی ، مجید ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۳۷۲‬,‭‌م۳۵۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ زبان فارسی
باقری ، مهری ؛  تهران قطره   ، ۱۳۷۳- ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳ - ۱۳۸۷ -۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭‌ب۲۴۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جامعه مدنی و جوانان
تهران نشر قطره   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۳۷۲‬,‭‌ج۱۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9