مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : لاری‍ج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -۱۹۴۵-
دی‍ن‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ت‍اف‍ل‍ر، آل‍وی‍ن‌
لاری‍ج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
م‍رادی‌، م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ اداری‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
اطلاع‍ات‌
م‍رک‍ز ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نقد دینداری و مدرنیسم
لاریجانی ، محمدجواد ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۲۰۰‬,‭۱‬,‭‌ل۱۶۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تغییر ماهیت قدرت دانش ، ثروت و خشونت در آستانه قرن بیست و یکم
تافلر، آلوین ؛  تهران مرکز ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴‬,‭‌ت۲۳۳‌ت‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
موازین حقوق بشری در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران
مرادی ، مجید ؛  تهران دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ، انتشارات   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌م۴۳۵‌مو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک