مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : م‍ازن‍دران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍رودی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر، س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
اق‍ت‍ص‍اد -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ص‍رف‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ج‍ری‍ر، ۲۲۴- ۳۱۰ ق‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍رادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
پ‍ادی‍اب‌، ص‍ف‍ر
ح‍س‍ی‍ن‌زاده‌، ح‍س‍ن‌
ام‍ام‍زاده‌، م‍ح‍م‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ص‍م‍ی‍م‍ی‌،اح‍م‍د
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ ح‍ف‍ظ آث‍ار و ن‍ش‍ر ارزش‌ ه‍ای‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌ ن‍م‍اش‍ون‌
م‍ل‍رد
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ش‍ل‍ف‍ی‍ن‌؛ ج‍ش‍ن‍واره‌ ش‍ع‍ر ع‍ل‍وی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ (اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ م‍ازن‍دران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات شیخ المورخین ابوجعفر محمدبن جریر طبری فارسی -عربی -انگلیسی
سمینار بین المللی طبری ( ۱۳۶۸ : مازندران ) ؛  مازندران معاونت پژوهشی دانشگاه مازندران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۹۲۴‬,‭ط۴۳۴/‌س‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه اقتصادی و برنامه ریزی انگلیسی -فارسی
جعفری صمیمی ،احمد ؛  مازندران دانشگاه مازندران   ، ۱۳۶۷-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۰۳‬,‭‌ج۴۶۲و‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
صرف
حسین زاده ، حسن ؛  مازندران دانشگاه مازندران ، جهاد دانشگاهی ، بخش فرهنگی   ،
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ح۵۶۵‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گذری به نثر و نظم فارسی از ابوسلیک گرگانی تا امیری فیروزکوهی
مرادی ، محمدرضا ؛  مازندران دانشگاه مازندران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸‬,‭‌م۴۳۵‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرواز به عرش اعلی :شرح مستند زندگی پرثمر و سراسر حماسه و مبارزه سروان خلبان هوانیروز شهید علی اکبر شیرودی
مازندران دانشگاه مازندران ، جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲۴،/۰۹۴۳‬,‭‌ش۹۶۹،/‌س‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نگاه کاربردی به قانون رسیدگی به تخلفات اداری در آموزش و پرورش و قوانین حقوقی مرتبط به آن
پادیاب ، صفر ؛  مازندران ملرد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۵۱‬,‭۵۵۰۶۴۵‬,‭‌پ۱۳۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شعر مقاومت و حماسه اشک انار :مجموعه اشعار آذر ۱۳۸۹ جشنواره شعر مقاومت و حماسه استان مازندران یادبود امیرسرلشکر خلبان شهید احمد کشوری
جشنواره شعر مقاومت و حماسه ( چهارمین :۱۳۸۹ : ساری ) ؛  مازندران اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان مازندران نماشون   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲۰۸‬,‭‌ج۴۳۸‌شذ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
صورت پیوند جهان :هشتمین جشنواره سراسری شعر علوی
امامزاده ، محمداسماعیل ؛  تهران ؛ مازندران شلفین ؛ جشنواره شعر علوی ، دبیرخانه (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۷۶۵‌صو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک