مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ج‍ل‍س‌ الاع‍ل‍ی‌ ل‍ل‍ث‍ق‍اف‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا -ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د -ق‍رن‌۱ ق‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۷ ق‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
اب‍ون‍واس‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ه‍ان‍ی‌،۱۴۵ ؟ - ۱۹۶ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اف‍غ‍ان‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍ود، اح‍م‍د
ک‍ری‍م‌، م‍ف‍رح‌
ش‍رق‍اوی‌، م‍ح‍م‍د
اب‍راه‍ی‍م‌، ح‍م‍اده‌
ص‍ف‍ا، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۶۷۲-۶۰۴ ق‌
ع‍ب‍دال‍س‍ی‍د، ص‍لاح‌
ف‍ص‍ی‍ح‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
خ‍ض‍ر، ف‍وزی‌
م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍د ع‍لاءال‍دی‍ن‌
ع‍ب‍دال‍م‍طل‍ب‌، م‍ح‍م‍د
م‍ح‍م‍د، ع‍ب‍دال‍ن‍اص‍رح‍س‍ن‌
 
ناشر:
م‍ج‍ل‍س‌ الاع‍ل‍ی‌ ل‍ل‍ث‍ق‍اف‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مختارات من دیوان شمس الدین تبریزی لمولانا جلال الدین رومی
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد،۶۷۲-۶۰۴ ق ؛  مجلس الاعلی للثقافه   ، ۲۰۰۰م
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌ش،/‌بد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<التعریب =تعریب >فی القرن الاول الهجری
شرقاوی ، محمد ؛  قاهره مجلس الاعلی للثقافه   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ش۴۲۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کنز الشعر
صفا، ذبیح الله ؛  قاهره مجلس الاعلی للثقافه   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸‬,‭‌ص۶۳۸‌گ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ذاکره النقد الادبی
عبدالمطلب ، محمد ؛  قاهره مجلس الاعلی للثقافه   ، ۲۰۰۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ع۳۸۳ذ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شعر ابی نواس :قراءه اسلوبیه
محمد، عبدالناصرحسن ؛  قاهره مجلس الاعلی للثقافه   ، ۲۰۰۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴۰۹‬,‭‌ف‍لا۱۹۴،/‌ن‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الجیران = جیران :>روایه
محمود، احمد ؛  قاهره مجلس الاعلی للثقافه   ، ۲۰۰۳م
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌م۳۵۹‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<المسرح = مسرح >الجدید :الرواد الاوائل
ابراهیم ، حماده ؛  قاهره مجلس الاعلی للثقافه   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶‬,‭‌ف‍لا۱۳۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حلم ابوزید فانتازیا فی فصلین :مسرحیه
عبدالسید، صلاح ؛  قاهره مجلس الاعلی للثقافه   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶‬,‭‌ع۳۴۴‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<الشیخ = شیخ >الرئیس ابن سینا :مسرحیه شعریه
خضر، فوزی ؛  قاهره مجلس الاعلی للثقافه   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶‬,‭‌خ۵۹۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<الخفافیش = خفافیش >و قصص اخری من افغانستان
منصور، محمد علاءالدین ؛  قاهره مجلس الاعلی للثقافه   ، ۲۰۰۳م
شماره راهنما: ‭۸د‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌م۷۹۳‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ثریا فی غیبوبه
فصیح ، اسماعیل ؛  قاهره مجلس الاعلی للثقافه   ، ۱۹۹۹م
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ف۷۴۴‌ث،/‌ت‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آلام سیاوش ( روایه )
فصیح ، اسماعیل ؛  قاهره مجلس الاعلی للثقافه   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ف۷۴۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
صوره الشعر... صوره العالم :دراسات فی الشعر العربی الحدیث
کریم ، مفرح ؛  قاهره مجلس الاعلی للثقافه   ، ۲۰۰۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ک۴۹۱‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک