مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ه‍ل‍وی‌،۱۳۵۷-۱۳۲۰
اخ‍لاق‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زن‍ان‌ در اس‍لام‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -دس‍ت‍ور
ت‍رج‍م‍ه‌
ل‍وگ‍ر
زب‍ان‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ش‍ع‍ر ک‍ودک‍ان‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ع‍رف‍ان‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌
ق‍رارداده‍ا -م‍ص‍ر
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ام‍لاء
 
پدیدآور:
ی‍ول‌، ج‍ورج‌
ک‍زازی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
ص‍ف‍وی‌، ک‍ورش‌
آذری‌، غ‍لام‍رض‍ا
رول‍ه‌، ادی‌
ری‍چ‍اردز، ج‍ک‌
ن‍وروزی‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
م‍ک‌ ل‍ی‌، ورا
س‍ن‍ه‍وری‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌ اح‍م‍د
وارن‍وک‌، ج‌
م‍ن‍ی‍ن‍گ‌، م‍ارل‍ی‍ن‌
ب‍رت‍ون‌، س‍م‍ی‍وئ‍ل‌ ه‍ول‍روی‍د
ح‍ائ‍ری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ گ‍ردآورن‍ده‌
آم‍وزگ‍ار، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر
گ‍راور
ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌.آر.اف‌
وی‍ن‍گ‍ی‍ت‌، پ‍ی‍ت‍ر
ام‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌؛ ه‍رم‍س‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز، ک‍ت‍اب‌ م‍ری‍م‌
م‍رک‍ز ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌(م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز، ک‍ت‍اب‌ م‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
فراز و فرود دودمان پهلوی
آموزگار، جهانگیر ؛  تهران مرکز ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹‬,‭آ۸۱۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی فارسی - انگلیسی
نوروزی خیابانی ، مهدی ؛  تهران مرکز ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۰۳‬,‭‌ن۷۵۴‌ف‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گرامر کاربردی همراه با توضیح ، تمرین ، جواب و تست
گراور ؛  تهران مرکز ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌گ۲۸۵‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زنان ، مدیریت و رهبری :مهارتهای رهبری سازمانی برای زنان
منینگ ، مارلین ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴‬,‭‌م۸۱۸ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با زبان برنامه نویسی لوگر
آذری ، غلامرضا ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۹ل‌/۱۳۳‬,‭آ۳۲۷آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به فلسفه اخلاق
اتکینسون .آر.اف ؛  تهران مرکز ترجمه و نشر کتاب ؛ هرمس   ، ۱۳۷۰-۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۱۷۰‬,‭‌ف‍لا۲۲۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه اخلاق در قرن حاضر
وارنوک ، ج ؛  [تهران ] مرکز ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۱۷۰‬,‭و۱۶۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با وظایف و حقوق زن
امینی ، ابراهیم ؛  قم بوستان کتاب قم (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۳۱‬,‭‌ف‍لا۸۴۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
توی زیبائی راه می روم :۲۶ شعر از بر و بچه های چی مایو
تهران نشر مرکز، کتاب مریم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸۹‬,‭‌ت۸۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
انتقال و سقوط تعهد
سنهوری ، عبدالرزاق احمد ؛  [تهران ] مرکز ترجمه و نشر کتاب   ، [۱۳۷۲؟]
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۶۲۰۲‬,‭‌س۷۸۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بررسی زبان :مبحثی در زبانشناسی همگانی
یول ، جورج ؛  تهران مرکز ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌ی۹۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبانشناختی ، توصیف زبانشناختی و تدریس زبان
روله ، ادی ؛  مرکز ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۱۸‬,‭ر۸۴۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توضیحی :زبانشناسی کاربردی لانگمن ( :زبانشناسی و آموزش زبان )
ریچاردز، جک ؛  تهران مرکز ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۱۸‬,‭۰۰۳‬,‭ر۹۳۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
هفت گفتار درباره ترجمه
صفوی ، کورش ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۱۸‬,‭۰۲‬,‭‌ص۷۳۹‍ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
املای انگلیسی
برتون ، سمیوئل هولروید ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۴۲۱‬,‭۵۲‬,‭‌ب۴۲۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<۱۵۰=صد و پنجاه [ >صد و پنجاه ]اصطلاح انگلیسی
مک لی ، ورا ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭۱‬,‭‌م۷۴۱‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عربی به فارسی دانش آموز
تهران مرکز ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭ف‍ا/۷۳‬,‭‌ف۶۶۳‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
زیباشناسی سخن پارسی
کزازی ، جلال الدین ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴۲‬,‭‌ک۵۳۴ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
متون عرفانی فارسی :گزیده هایی از کشف المحجوب هجویری ، رسالات و مناجات خواجه عبدالله انصاری ...و غزلهایی از سنایی ، عطار، مولوی ، حافظ
حائری ، محمدحسن گردآورنده ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸۳۸‬,‭‌ح۲۵۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه پزشکی
وینگیت ، پیتر ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۳‬,‭و۹۸۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3