مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‍ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‌ و ت‍ات‍اری‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌
ع‍ام‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، - ۳۸۱ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -ت‍اث‍ی‍رادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
روی‍ت‌ ال‍ه‍ی‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۶ ق‌
ک‍ش‍اورزی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۷ ق‌
ع‍رف‍ان‌ -ق‍رآن‌
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۲۰ - ۵۹۵ ق‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ت‍ص‍وف‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ن‍ق‍د ش‍ده‌ -ای‍ران‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ک‍ان‍ت‌، ای‍م‍ان‍وئ‍ل‌،۱۸۰۴-۱۷۲۴ - ت‍م‍ه‍ی‍دات‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -دگ‍رن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ف‍ارس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌( ف‍ل‍س‍ف‍ه‌)
روان‌پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
م‍س‍ت‍وف‍ی‌، ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ق‍رن‌ ۶ ق‌
س‍ل‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍وی‍ا، پ‍ل‌
گ‍لاور، ج‍ان‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
م‍ان‍ف‍ردا، م‍ارگ‍ری‍ت‌ ل‍وس‍ی‌
پ‍ورج‍وادی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
داه‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ع‍ام‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، ۳۸۱ ق‌
ه‍ن‍دوش‍اه‌ ب‍ن‌ س‍ن‍ج‍ر، ق‍رن‌۸ ق‌
ب‍ارک‍ل‍ی‌، ج‍ورج‌
ص‍دی‍ق‌ ب‍ه‍زادی‌، م‍ان‍دان‍ا
ک‍ن‍دل‍ی‌ ه‍ری‍س‍چ‍ی‌، غ‍ف‍ار
ان‍ی‍س‌، ل‍ی‍ن‍دا ف‍ری‍ل‌
آپ‍ل‌، م‍اک‍س‌
ول‍ف‌، ری‍چ‍ارد
ح‍دی‍دی‌، ج‍واد
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ح‍ک‍م‍ت‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ رج‍اء
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی آموزشی :مبانی سنجش توانایی و بررسی برنامه
ولف ، ریچارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۶۴‬,‭و۳۷۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
از سعدی تا آراگون ( :تاثیر ادبیات فارسی در ادبیات فرانسه )
حدیدی ، جواد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۹۴۴‬,‭‌ح۳۹۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده متون ادب فارسی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸‬,‭‌گ۴۳۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیست و پنج مقاله در نقد کتاب
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۱۰۹۵۵‬,‭‌ب۹۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واژگان کشاورزی :انگلیسی -فارسی ، فارسی -انگلیسی
داهی ، محمدرضا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۶۳۰‬,‭۳‬,‭د۳۳۱و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زیست شناسی عمومی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۵۷۴‬,‭ز۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خاقانی شروانی :حیات ، زمان و محیط او
کندلی هریسچی ، غفار ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳/‌س‌ک‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خردنمای جان افروز
مستوفی ، یوسف بن علی ، قرن ۶ ق ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی رجاء   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۲۳‬,‭‌م۵۴۲‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رساله در اصول علوم انسانی و سه گفت و شنود
بارکلی ، جورج ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۱۹۲‬,‭‌ب۱۸۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رسایل ابوالحسن عامری
عامری ، محمد بن یوسف ، ۳۸۱ ق ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۱۸۹‬,‭۱‬,‭‌ع۲۴۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی تربیتی :اصول و کاربرد آن
گلاور، جان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵-۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭‌گ۴۸۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رویت ماه در آسمان :بررسی تاریخی مسئله لقاءالله در کلام و تصوف
پورجوادی ، نصرالله ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۲‬,‭‌پ۶۳۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شرحی بر تمهیدات کانت :مقدمه ای به فلسفه انتقادی
آپل ، ماکس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۱۱۰‬,‭‌ک۳۱۴‌ت/‌شآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نامه ضبط اعلام انگلیسی در فارسی
صدیق بهزادی ، ماندانا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۱۵۲۱‬,‭‌ص۵۶۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی
سلمی ، محمدبن حسین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی  موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۴‬,‭‌س۶۷۶/‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر قرآنی و زبان عرفانی
نویا، پل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۸‬,‭‌ن۸۲۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روان پرستاری
مانفردا، مارگریت لوسی ؛  [تهران ] مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۷۳۶۸‬,‭‌م۱۷۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
صحاح العجم
هندوشاه بن سنجر، قرن ۸ ق ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۴۹۴‬,‭۳۰۴۳‬,‭‌ه۷۱۹‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فن مطالعه
انیس ، لیندا فریل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۰۲۸۷‬,‭‌ف‍لا۹۱۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی مشهور به رومی
مولوی ، جلال الدین محمدبن محمد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م‌پو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9