مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : م‍س‍ک‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ روس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۹
ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -روس‍ی‌
ن‍ادر اف‍ش‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۱۶۰-۱۱۰۰ ق‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ روس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۹
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۸ق‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۸ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۶ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۴ ق‌
ع‍ل‍وم‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
پ‍طر اول‌، ت‍زار روس‍ی‌، ۱۶۷۲ - ۱۷۲۵ -- داس‍ت‍ان‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۸ ق‌.
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ روس‍ی‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -م‍غ‍ولان‌ و ای‍ل‍خ‍ان‍ان‌،۷۵۶-۶۱۶ ق‌
ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌،۱۹۴۵-۱۹۳۹ - آل‍م‍ان‌
ک‍وان‍ت‍وم‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۵ ق‌
 
پدیدآور:
پ‍وش‍ک‍ی‍ن‌، آل‍ک‍س‍ان‍در س‍رگ‍ی‌ ی‍وی‍چ‌
ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، آل‍ک‍س‍ی‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌
ک‍م‍ال‌ خ‍ج‍ن‍دی‌، م‍س‍ع‍ود
م‍روزی‌، م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌،- ۱۱۳۳ق‌
س‍ف‍روک‌
رش‍ی‍دال‍دی‍ن‌، ف‍ض‍ل‌ ال‍ل‍ه‌،۶۴۸ ؟-۷۱۸ق‌
ام‍ی‍رخ‍س‍رو، خ‍س‍رو ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود،۷۲۵-۶۵۱ ق‌
س‍ی‍ی‍ف‌، اف‍ان‍ا
ب‍ون‍داری‍ف‌، ی‍وری‌ واس‍ی‍ل‍ی‍وی‍چ‌
پ‍وش‍ک‍ی‍ن‌، آل‍ک‍س‍ان‍در، س‍رگ‍ی‌ ی‍وی‍چ‌
پ‍ان‍وم‍اری‍ف‌، ل‍ئ‍ون‍ی‍د ای‍وان‍ووی‍چ‌
ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌،۶۱۴-۵۳۰ ؟ ق‌
خ‍ی‍ام‌، ع‍م‍رب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۴۱۶-۳۲۹ ق‌
م‍ارن‍ک‍و، آن‍ت‍وان‌ س‍ی‍م‍ون‍وی‍چ‌
 
ناشر:
اداره‌ ن‍ش‍ری‍ات‌ ادب‍ی‍ات‌ خ‍اور
اداره‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‌
ش‍ع‍ب‍ه‌ ادب‍ی‍ات‌ خ‍اور
آک‍ادم‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ات‍ح‍اد ش‍وروی‌
دان‍ش‌
ادب‍ی‍ات‌ خ‍اور
دارال‍ت‍ق‍دم‌
م‍ی‍ر
پ‍روگ‍رس‌
س‍اوت‍س‍ک‍ی‍ا ان‍ت‍س‍ی‍ک‍ل‍وپ‍دی‍ا
ب‍ن‍گ‍اه‌ ن‍ش‍ری‍ات‌ پ‍روگ‍رس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
نامه عالم آرای نادری
مروزی ، محمد کاظم ،- ۱۱۳۳ق ؛  مسکو اداره نشریات ادبیات خاور   ، ۱۹۶۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۴۲‬,‭‌م۴۸۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آئینه اسکندری
امیرخسرو، خسرو بن محمود،۷۲۵-۶۵۱ ق ؛  مسکو اداره انتشارات دانش   ، ۱۹۷۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ف‍لا۸۲۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
در آنسوی کوانت
پانوماریف ، لئونید ایوانوویچ ؛  مسکو میر   ، ۱۹۸۰
شماره راهنما: ‭۵۳۰‬,‭۱۲‬,‭‌پ۲۶۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برف داغ :رمان
بونداریف ، یوری واسیلیویچ ؛  مسکو بنگاه نشریات پروگرس   ، ۱۹۷۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۴۴‬,‭‌ب۷۹۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چگونه جنگها پایان مییابند حکایات و خاطرات کسانیکه در وقایع شرکت داشتند
سفروک ؛  مسکو بنگاه نشریات پروگرس   ،
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۵۴۱‬,‭‌س۵۸۶‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
داستانهای ایوان پترویچ بلکین فقید
پوشکین ، آلکساندر سرگی یویچ ؛  مسکو پروگرس   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭‌پ۸۱۵د‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی بروسی حاوی بیش از ۶۰۰۰۰ کلمه ، بضمیمه شرح مختصر دستور زبان فارسی
مسکو ساوتسکیا انتسیکلوپدیا   ، ۱۹۷۰
شماره راهنما: ‭۴۹۱‬,‭ف‍ا/۷۳‬,‭ر۷۶۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شاهنامه فردوسی متن انتقادی
فردوسی ، ابوالقاسم ،۴۱۶-۳۲۹ ق ؛  مسکو آکادمی علوم اجتماعی اتحاد شوروی   ، ۱۹۶۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
لیلی و مجنون ، متن علمی و انتقادی
نظامی ، الیاس بن یوسف ،۶۱۴-۵۳۰ ؟ ق ؛  مسکو اداره انتشارات دانش   ، ۱۹۶۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌ن۴۸۹‌ل‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مطلع الانوار
امیرخسرو، خسرو بن محمود،۷۲۵-۶۵۱ ق ؛  مسکو شعبه ادبیات خاور   ، ۱۹۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ف‍لا۸۲۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دیوان کمال الدین مسعود خجندی
کمال خجندی ، مسعود ؛  مسکو دانش   ، ۱۹۷۵م
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ک۶۷۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جامع التواریخ ، متن علمی و انتقادی
رشیدالدین ، فضل الله ،۶۴۸ ؟-۷۱۸ق ؛  مسکو اداره انتشارات دانش   ، ۱۹۶۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۶۱‬,‭ر۵۴۶‌جر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
چند چامه و درام
پوشکین ، آلکساندر، سرگی یویچ ؛  مسکو بنگاه نشریات پروگرس   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۲۳‬,‭‌پ۸۱۵‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
این راز سر بمهر :داستانهائی درباره زندگانی نویسندگان روس :پوشکین ، لرمونتف ...
مسکو بنگاه نشریات پروگرس   ، ۱۹۸۰م =۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پطر اول
تولستوی ، آلکسی نیکالایویچ ؛  مسکو بنگاه نشریات پروگرس   ، ۱۹۷۷
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭‌ت۸۶۶‌پ ‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
داستان پداگوژیکی
مارنکو، آنتوان سیمونویچ ؛  مسکو بنگاه نشریات پروگرس   ، ۱۹۷۳
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۴۲‬,‭‌م۱۵۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آذرستان
مسکو بنگاه نشریات پروگرس   ، ۱۹۷۴
شماره راهنما: ‭۸۹۴‬,‭۳۶۱۳۰۸۳‬,‭آ۲۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اسس الاشتراکیه العلمیه
سییف ، افانا ؛  مسکو دارالتقدم   ، ۱۹۸۴م
شماره راهنما: ‭۵۰۱‬,‭‌س۹۹۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
رباعیات عمر خیام
خیام ، عمربن ابراهیم ؛  مسکو ادبیات خاور   ، ۱۹۵۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۲‬,‭‌خ۹۵۷ر‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پرده از رازها برکنار میشود
مسکو پروگرس   ، ۲ج .: مصور، نقشه
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۴۴۰۸‬,‭‌پ۳۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2