مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ع‍رف‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادی‍ان‌
زن‍ان‌ م‍ق‍دس‌ اس‍لام‌
زب‍ان‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -ان‍ش‍اء و ت‍م‍ری‍ن‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -پ‍اک‍س‍ت‍ان‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
پ‍ی‍ام‍ب‍ران‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ف‍ارس‍ی‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -خ‍ودآم‍وز
لام‍ارت‍ی‍ن‌، آل‍ف‍ون‍س‌ م‍اری‌ ل‍وئ‍ی‌ دو،۱۸۶۹-۱۷۹۰ -. ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ف‍ران‍س‍وی‌
 
پدیدآور:
ل‍ن‍دن‌، ج‍ک‌
وارس‍ت‍ه‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
داع‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍ود، ق‍رن‌
م‍طی‍ع‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
س‍ردادور، ح‍م‍زه‌
م‍ت‍رل‍ی‍ن‍گ‌، م‍وری‍س‌
اک‍رام‌، م‍ح‍م‍د، گ‍ردآورن‍ده‌
ش‍ف‍ا، ش‍ج‍اع‌ ال‍دی‍ن‌
راس‍ل‌، ب‍رت‍رراس‍ل‌
ک‍ام‍و، آل‍ب‍ر
ف‍اض‍ل‌، ج‍واد
ع‍ظی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
دی‍ک‍ن‍ز، چ‍ارل‍ز
ک‍ال‍دول‌، ارس‍گ‍ی‍ن‌
ب‍رزگ‍ر، ف‍رام‍رز
ج‍م‍ال‌ زاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ان‍ون‌ م‍ع‍رف‍ت‌؛ س‍خ‍ن‌
م‍ع‍رف‍ت‌
ک‍ان‍ون‌ م‍ع‍رف‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
متد انگلیسی وارسته
وارسته ، منوچهر ؛  تهران کانون معرفت   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭و۱۸۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه ناچیز
مترلینگ ، موریس ؛  تهران کانون معرفت   ، [۱۳۳۷]
شماره راهنما: ‭۱۹۴‬,‭‌م۲۳۹‌گ‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گرگ دریا
لندن ، جک ؛  تهران کانون معرفت   ، ۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۲‬,‭‌ل۶۵۳‌گ‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مسائل فلسفی
راسل ، برترراسل ؛  تهران کانون معرفت   ،
شماره راهنما: ‭۱۹۲‬,‭ر۲۱۱‌م‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راز بزرگ
مترلینگ ، موریس ؛  [تهران ] کانون معرفت   ،
شماره راهنما: ‭۱۲۸‬,‭۵‬,‭‌م۲۳۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دختران پیغمبر( ص )سخن می گویند :شامل شرح حال و زندگی و سخنان حضرت فاطمه ( ع )، حضرت زینب کبری ( ع )، حضرت ام کلثوم ( ع )، حضرت سکینه ( ع )
فاضل ، جواد ؛  [تهران ] معرفت   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۷‬,‭‌ف۱۴۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ زندگی پیامبران
مطیعی ، منوچهر ؛  تهران کانون معرفت   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۶۳‬,‭‌م۶۳۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
انشاء فرانسه
عظیمی ، محمدعلی ؛  تهران معرفت   ، ۱۳۲۶
شماره راهنما: ‭۴۴۸‬,‭ف‍ا/۲۴‬,‭‌ع۷۱۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شاهکارهای ترجمه فارسی معاصر شامل برجسته ترین و زیباترین ترجمه های نیم قرن اخیر و گلچینی از آثار بیش از ۴۰ تن از معروفترین و مبرزترین مترجمان کشور با معرفی و توضیح و تحشیه لازم
برزگر، فرامرز ؛  تهران کانون معرفت   ، [۱۳۳۹]
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸‬,‭‌ب۴۴۴‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ارمغان پاک برگزیده سخنان پارسی گویان شبه قاره هند و پاکستان از قرن پنجم هجری تا اقبال
اکرام ، محمد، گردآورنده ؛  تهران کانون معرفت   ، ۱۳۲۹-۱۳۳۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸‬,‭‌ف‍لا۶۸۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پسر آفتاب
لندن ، جک ؛  [تهران ] معرفت   ،
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۲‬,‭‌ل۶۵۳‌پ‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیگانه
کامو، آلبر ؛  تهران کانون معرفت   ،
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۲۹۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار( :مجموعه داستانها)
جمال زاده ، محمدعلی ؛  تهران کانون معرفت ؛ سخن   ، ۱۳۵۳- ۱۳۸۵ -۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ج۵۹۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جاده تنباکو
کالدول ، ارسگین ؛  تهران معرفت   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۲۵۴‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کلیات شاه داعی شیرازی شاعر و عارف نامی قرن نهم هجری
داعی شیرازی ، نظام الدین محمود، قرن ؛  [تهران ] معرفت   ، ۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۳‬,‭د۱۹۶/‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آلیور تویست
دیکنز، چارلز ؛  [تهران ] معرفت   ، ۱۳۴۱
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭د۹۴۲آ‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
الیور تویست
دیکنز، چارلز ؛  تهران کانون معرفت   ، ۱۳۴۱
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭د۹۴۲،‌ف‍لا‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
یکی بود یکی نبود
جمال زاده ، محمدعلی ؛  تهران کانون معرفت ؛ سخن   ، ۱۳۳۳-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ج۵۹۷‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دختر قهرمان
سردادور، حمزه ؛  تهران کانون معرفت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌س۴۵۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نغمه های شاعرانه
شفا، شجاع الدین ؛  تهران کانون معرفت   ، [۱۳۳۲]
شماره راهنما: ‭۸۴۱‬,‭۷‬,‭‌ل۲۴۱/‌س‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4