مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ع‍روف‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
اش‍م‍ی‍ت‌، اری‍ک‌ - ام‍ان‍وئ‍ل‌
م‍ع‍روف‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
ج‍ی‌؛ س‍پ‍اه‍ان‌؛ ق‍ق‍ن‍وس‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌، دف‍ت‍ر ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ول‍ی‍د م‍ت‍ون‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌
گ‍ردون‌؛ ق‍ق‍ن‍وس‌
آف‍ری‍ن‍گ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دریاروندگان جزیره آبی تر
معروفی ، عباس ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌م۶۶۴د‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دلی بای و آهو
معروفی ، عباس ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مرکز هنرهای نمایشی ، دفتر تهیه و تدوین و تولید متون نمایشی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۲‬,‭۶۲‬,‭‌م۶۶۴د‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نمایشنامه آن شصت نفر، آن شصت هزار
معروفی ، عباس ؛  [تهران ] وزارت ارشاد اسلامی ، مرکز هنرهای نمایشی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۲‬,‭۶۲‬,‭‌م۶۶۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دو نمایشنامه همراه تا کجا با منی ؟ و ورگ
معروفی ، عباس ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۲‬,‭۶۲‬,‭‌م۶۶۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سمفونی مردگان
معروفی ، عباس ؛  تهران جی ؛ سپاهان ؛ ققنوس   ، ۱۳۷۰-۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌م۶۶۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سال بلوا
معروفی ، عباس ؛  تهران گردون ؛ ققنوس   ، ۱۳۷۱-۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌م۶۶۴‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پیکر فرهاد
معروفی ، عباس ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۴-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌م۶۶۴‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مسیو ابراهیم
اشمیت ، اریک - امانوئل ؛  تهران آفرینگان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ف‍لا۵۶۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک