مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ داس‌
طراح‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌، پ‍ی‌، م‍ای‍ک‍رو س‍اف‍ت‌
آف‍ی‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
وب‌ -س‍ای‍ت‍ه‍ا -طراح‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌.پ‍ی‌
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادب‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ی‍وب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -)ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ی‍و ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ن‍دوز ۹۸ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
ادی‍ب‌، م‍ه‍رداد
رز، ک‍ارلا
ن‍م‍ازی‌، ح‍س‍ن‌
ک‍رای‍ن‍اک‌، ج‍و
ک‍اش‍ف‌ال‍ح‍ق‌، اف‍روز
م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ر، غ‍لام‍رض‍ا
ب‍خ‍ت‍ی‍ارزاده‌، اص‍غ‍ر
ق‍رب‍ان‍ی‍ان‌، س‍ارن‍گ‌
والاس‌، م‍ارک‌، ۱۹۵۵ - م‌
ال‍ل‍ه‌وردی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
م‍ولان‍اپ‍ور، رام‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ویندوز ۹۸[ ۲ :]شاخه کار دانش ، استاندار مهارت :رایانه کار درجه ۱ . شماره شناسایی ۳۰۷ تا۳۰۱- ۱۰۳- ۱-۱۰
کاشف الحق ، افروز ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۴۳‬,‭‌ک۱۹۳و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شبکه و اینترنت
قربانیان ، سارنگ ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۶۷۸‬,‭‌ق۵۵۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای معارف اسلامی
نمازی ، حسن ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ن۶۴۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام PX swodniW
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۹و/۴۴۶۹‬,‭آ۸۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای کتابداری و اطلاع رسانی
بختیارزاده ، اصغر ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ب۳۴۳‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل soD شاخه کاردانش
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۴۴۶‬,‭‌س۹۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز آسان اینترنت
کرایناک ، جو ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۶۷۸‬,‭‌ک۴۲۲‌خ‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اینترنت ۲۰۰۴
مولاناپور، رامین ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۶۷۸‬,‭‌م۸۴۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خودآموزطراحی 21DAC
ادیب ، مهرداد ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۶۲۰‬,‭۰۰۴۲۰۲۸۵‬,‭‌ف‍لا۳۴۶‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی [ PX swodniW ویندوز ایکس .پی ]
محمدی فر، غلامرضا ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۹و/۴۴۶۹‬,‭‌م۳۵۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طراحی صفحات وب
تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۲۷۶‬,‭ط۴۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰۱= صد و یک [>صد و یک ]کار با اینترنت
والاس ، مارک ، ۱۹۵۵ - م ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۶۷۸‬,‭و۲۴۲‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ pX eciffo tfosorciM مایکروسافت آفیس ایکس .پی ]
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۷آ/۳۶۹‬,‭آ۸۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز[7 pohsotohP فتوشاپ ۷ ] در ۲۴ ساعت
رز، کارلا ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۰۶‬,‭۲ف‌/۶۸۶۹‬,‭ر۴۴۷‌خر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتم و فلورچاپ رایانه کار درجه ۱
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۱۲۰۲۸‬,‭‌ف‍لا۷۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کیو بیسیک cisaB Q :شاخه کاردانش :استاندارد مهارت :رایانه کار درجه ۱
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۹۳ک‌/۱۳۳‬,‭‌ک۹۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی [ cisaB Q کیو بیسیک ( ]کمک آموزشی )
الله وردی ، مجتبی ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۹۳ک‌/۱۳۳‬,‭‌ف‍لا۷۳۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک