مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍اق‍وس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
وی‍ن‍دوز ۲۰۰۰ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
گ‍روه‍ه‍ای‌ گ‍پ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -ارت‍ق‍ا
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
گ‍روه‍ه‍ای‌ گ‍پ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ب‍ازی‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
گ‍وگ‍ل‌
دل‍ف‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‍ن‍م‍ا -ت‍دوی‍ن‌ -داده‌پ‍ردازی‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
وی‍ن‍دوز ۹۸ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
راس‍ل‌، اس‍ت‍وارت‌ ج‍ان‍ات‍ان‌
ک‍راف‍ورد، ش‍ارون‌
پ‍ه‍ل‍وان‌ ت‍ف‍ت‍ی‌، اح‍م‍د
آل‌ داود، ح‍م‍ی‍د
ه‍ری‍س‍ون‌، ل‍ی‍ن‌
اس‍ک‍ن‍دری‌، م‍ج‍ی‍د
ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
آق‍ازم‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
ن‍ورت‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
رح‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍ا، ح‍س‍ن‌
ن‍ص‍ری‌، رک‍س‍ان‍ا
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ص‍ادق‌
گ‍ووک‌، م‍ارک‌ اس‍ت‍ف‍ن‌
 
ناشر:
زان‍ی‍س‌؛ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ زان‍ی‍س‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دلفی ۷7 ihpleD :
پهلوان تفتی ، احمد ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۸د/۲۶۵‬,‭‌پ۸۵۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و تکنیک جستجوی مفید در[ elgoog گوگل ]قدرتمندترین و بزرگترین موتور جستجوگر در وب
رحیمی سنا، حسن ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۰۴‬,‭ر۴۲۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از[ 89 swodniW ویندوز۹۸]
کرافورد، شارون ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۹و/۴۶۶۹‬,‭‌ک۴۲۱‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بورلند دلفی ۲۰۰۵5002 ihpleD dnalroB :
نصری ، رکسانا ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۸د/۲۶۵‬,‭‌ن۴۶۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیتر نورتن برای استفاده از[ seforP 0002 swodniW... ویندوز ۲۰۰۰ پروفشنال ]
نورتن ، پیتر ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۹و/۴۴۶۹‬,‭‌ن۷۲۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چگونه [ emaG گیم ]بسازیم
هریسون ، لین ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۷۹۴‬,‭۸۱‬,‭‌ه۵۵۷ ‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی ترفندهای کامپیوتر
آل داود، حمید ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۹و/۴۴۶۹‬,‭آ۷۳۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی افزایش کارایی کامپیوترهای شخصی namrofreP CP
سلیمانی ، صادق ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۶۲۱‬,‭۳۹۱۶‬,‭‌س۶۹۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز[ lexE اکسل ]
تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۱۷ال‍ف‌/۳۶۹‬,‭‌خ۸۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع regnesseM !OOHAY قوی ترین سرویس گپ اینترنتی در ایران
یعسوبی ، حسین ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۶۹‬,‭‌ی۵۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز[ liamE & tenretnI اینترنت اند ایمیل ]
تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۶۷۸‬,‭‌خ۸۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
یاهو مسنجر۶/۰ 0.6 regnesseM oohaY : قویترین سرویس دهنده گپ در جهان
اسکندری ، مجید ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۶۹‬,‭‌ف‍لا۵۲۵‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز کامل تدوین فیلم از[SHVوی .اچ .اس ]تا[DVDدی .وی .دی ]
گووک ، مارک استفن ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۷۷۸‬,‭۵۳۵‬,‭‌گ۸۳۱‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر کارآفرینی دیجیتالی
آقازمانی ، علی محمد ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۰۴‬,‭آ۶۵۱‌م‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی :رهیافتی نوین
راسل ، استوارت جاناتان ؛  تهران زانیس ؛ ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۰۰۶‬,‭۳‬,‭ر۲۱۱‌هر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک