مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ق‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌،۱۳۳۷-۱۲۴۷ ق‌ .ال‍ع‍روه‌ال‍وث‍ق‍ی‌ -ن‍ق‍د وت‍ف‍س‍ی‍ر
م‍ی‍ب‍دی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‍رن‌ ۶ ق‌ .ک‍ش‍ف‌ الاس‍رار و ع‍ده‌ الاب‍رار -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
م‍ی‍ب‍دی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‍رن‌ ۶ ق‌ .ک‍ش‍ف‌الاس‍رار و ع‍ده‌الاب‍رار -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ح‍ی‍دری‌، ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌، ۱۲۸۶ - - اص‍ول‌ الاس‍ت‍ن‍ب‍اط ف‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
پ‍ی‍ن‍ت‍ر، ه‍ارول‍د،۱۹۳۰ - - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ع‍ام‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، - ۳۸۱ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ک‍ی‍ان‍وری‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌،۱۲۹۴ - - خ‍اطرات‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌،۱۳۳۰-۱۲۸۱ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اف‍س‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ری‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۲۰ - ۵۹۵ ق‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ن‍ق‍د ش‍ده‌ -ای‍ران‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ک‍ان‍ت‌، ای‍م‍ان‍وئ‍ل‌،۱۸۰۴-۱۷۲۴ - ت‍م‍ه‍ی‍دات‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۴۱۶-۳۲۹ ؟ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍ق‍اش‍ی‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
رم‍ان‍ت‍ی‍س‍م‌ -ف‍ران‍س‍ه‌
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ج‍ری‍ر، ۲۲۴- ۳۱۰ ق‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۷۹۲ ق‌ .دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ادب‍ی‍ات‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌، ۱۳۰۷- ۱۳۵۹ - اش‍ع‍ار -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
س‍ل‍دن‌، رام‍ان‌
اس‍ف‍ن‍دی‍اری‌، م‍ح‍م‍د
ت‍راب‍ی‌، ض‍ی‍اء ال‍دی‍ن‌
م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
خ‍وی‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۱۳۱۷ ق‌
س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌
ع‍ام‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، ۳۸۱ ق‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ج‍واد
ام‍ی‍رخ‍س‍روی‌، ب‍اب‍ک‌
ک‍ن‍دل‍ی‌ ه‍ری‍س‍چ‍ی‌، غ‍ف‍ار
ج‍لال‍ی‌ ب‍ن‍دری‌، ی‍دال‍ه‌
آپ‍ل‌، م‍اک‍س‌
ک‍زازی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
م‍س‍ک‍وب‌، ش‍اه‍رخ‌، وی‍راس‍ت‍ار
رک‍ن‍ی‌ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
اس‍ل‍ی‍ن‌، م‍ارت‍ی‍ن‌
پ‍راپ‌، ولادی‍م‍ی‍ر
ت‍ی‍ژم‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌وان‌
 
ناشر:
روز
دارال‍ف‍ک‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌
اطلاع‍ات‌
ن‍ش‍ر خ‍رم‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍زد
طرح‌ ن‍و
ی‍زد
دن‍ی‍ای‌ ن‍و
ب‍زرگ‍م‍ه‍ر
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌( دف‍ت‍رم‍رک‍زی‌)، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
ع‍طای‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
ق‍طره‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
جلوه های تشیع در تفسیر کشف الاسرار اثر رشیدالدین امام احمد میبدی
رکنی یزدی ، محمدمهدی ؛  یزد یزد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۸‬,‭‌م۹۱۴‌ک،/‌نر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی آثار پینتر
اسلین ، مارتین ؛  تهران جهاددانشگاهی ( دفترمرکزی )، واحد فوق برنامه بخش فرهنگی ، واحد انتشارات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ب۹۸۸/‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیست و پنج مقاله در نقد کتاب
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۱۰۹۵۵‬,‭‌ب۹۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظر از درون به نقش حزب توده ایران ( :نقدی بر خاطرات نورالدین کیانوری )
امیرخسروی ، بابک ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲۰۴۳‬,‭‌ف‍لا۸۲۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریخت شناسی قصه
پراپ ، ولادیمیر ؛  تهران روز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۲۱‬,‭‌پ۳۱۶ر‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زبان اهل اشارت ، مجموعه مقالات درباره تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار
جلالی بندری ، یداله ؛  یزد انتشارات یزد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۸‬,‭‌م۹۱۴‌ک،/‌ن‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نظریه ادبی معاصر
سلدن ، رامان ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭‌س۸۶۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات شیخ المورخین ابوجعفر محمدبن جریر طبری فارسی -عربی -انگلیسی
سمینار بین المللی طبری ( ۱۳۶۸ : مازندران ) ؛  مازندران معاونت پژوهشی دانشگاه مازندران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۹۲۴‬,‭ط۴۳۴/‌س‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رمانتیسم در فرانسه
تیژم ، فیلیپ وان ؛  تهران بزرگمهر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸۴۰‬,‭۹۱۴۵‬,‭‌ت۹۴۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تن پهلوان و روان خردمند پژوهشهایی تازه در شاهنامه
مسکوب ، شاهرخ ، ویراستار ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش/‌ن‌م‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تصویر هدایت
علیزاده ، جواد ؛  تهران عطایی   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ه۴۴۷/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سهراب سپهری :شاعر -نقاش
سپهری ، سهراب ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۸-۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۷۵۹‬,‭۹۵۵‬,‭‌س۳۲۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتاب پژوهی :پژوهشهایی در زمینه کتاب و نقد کتاب
اسفندیاری ، محمد ؛  تهران نشر خرم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۲‬,‭‌ف‍لا۵۲۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<التنقیح = تنقیح >فی شرح العروه الوثقی
خویی ، ابوالقاسم ،۱۳۱۷ ق ؛ 
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۴۲‬,‭‌ی۵۲‌ع/‌ش‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شرح اصول استنباط
محمدی ، علی ؛  قم دارالفکر علی محمدی   ، ۱۳۷۱-۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۱۲‬,‭‌ح۹۴۹‌ف‍لا،/‌ش‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خاقانی شروانی :حیات ، زمان و محیط او
کندلی هریسچی ، غفار ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳/‌س‌ک‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گزارش بیست غزل حافظ برپایه زیباشناسی و باورشناسی
کزازی ، جلال الدین ؛  تهران قطره   ، ۱۳۷۵-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د،/‌ن‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
رسایل ابوالحسن عامری
عامری ، محمد بن یوسف ، ۳۸۱ ق ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۱۸۹‬,‭۱‬,‭‌ع۲۴۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سهرابی دیگر :نگاهی تازه به شعرهای سهراب سپهری
ترابی ، ضیاء الدین ؛  تهران دنیای نو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹‌ف‍لا،/‌ن‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شرحی بر تمهیدات کانت :مقدمه ای به فلسفه انتقادی
آپل ، ماکس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۱۱۰‬,‭‌ک۳۱۴‌ت/‌شآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9